Prace dyplomowe – dietetyka

Praca dyplomowa

Harmonogram prac dyplomowych
Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz, którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/20
Oświadczenie promotora pracy licencjackiej
Oświadczenie promotora pracy magisterskiej

Egzamin dyplomowy

Zasady egzaminowania i organizacja egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka

Procedura przebiegu egzaminu dyplomowego

Regulaminy prac dyplomowych

Regulamin prac licencjackich

Warunki ukończenia studiów i przygotowania pracy magisterskiej

Warunki ukończenia studiów i przygotowania pracy magisterskiej 2021/2022

Zarządzenia i dokumenty

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28.07.2020 w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019

Materiały pomocnicze

Instrukcja AP dla studentów

Instrukcja AP dla promotorów prac dyplomowych

Instrukcja AP dla recenzentów

Sylabusy seminarium dyplomowego

Seminarium magisterskie

Seminarium licencjackie

Tematy prac licencjackich 

Archiwum – zrealizowane tematy prac licencjackich w latach 2015-2019
Tematy prac licencjackich zrealizowanych w roku akademickim 2019/2020
Tematy prac licencjackich zrealizowanych w roku akademickim 2020/21
Tematy prac licencjackich zrealizowanych w roku akademickim 2021/22
Tematy prac licencjackich zrealizowanych w roku akademickim 2022/23
Tematy prac licencjackich zrealizowanych w roku akademickim 2023/24

Tematy prac magisterskich

Archiwum – zrealizowane tematy prac magisterskich do 2019
Tematy prac magisterskich zrealizowanych w roku akademickim 2019/2020
Tematy prac magisterskich zrealizowanych w roku akademickim 2020/21
Tematy prac magisterskich zrealizowanych w roku akademickim 2021/22
Tematy prac magisterskich zrealizowanych w roku akademickim 2022/23
Tematy prac magisterskich zrealizowanych w roku akademickim 2023/24