Informacje ogólne

Wydział  Lekarski  jest  prężną,  nowoczesną  i największą  jednostką  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną, w skład której wchodzi ponad 1000 nauczycieli akademickich, w tym prawie 150 z tytułem naukowym profesora. Corocznie studia na Wydziale kończy ponad 500 absolwentów.

Bazę dydaktyczną dla nauczania klinicznego stanowią Uniwersyteckie Zakłady Opieki Zdrowotnej, to jest Szpital Uniwersytecki ze swoją Nową Siedzibą w Krakowie-Prokocimiu, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna oraz liczne oddziały kliniczne  zlokalizowane w szpitalach krakowskich,  jak  Szpital Specjalistyczny  im. J.  Dietla,  Krakowski  Szpital  Specjalistyczny  im. Jana  Pawła  II  i  Szpital  Miejski Specjalistyczny  im. G.  Narutowicza.  Uzupełnienie  potrzeb  bazy  edukacyjnej  gwarantują  umowy  i porozumienia UJCM z placówkami medycznymi, w tym biorącymi udział w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, zawierane między innymi dla potrzeb realizacji praktyk przewidzianych programem szkolenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz dietetyków.

Jednym z priorytetów WL jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na najwyższym poziomie, w tym badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych, o znaczącym wkładzie w poszerzanie aktualnych horyzontów wiedzy. Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Tematyka badawcza jest oryginalna i zgodna  z trendami  światowymi  nauk  biomedycznych.  W jednostkach  Wydziału  prowadzone  są badania  podstawowe  między  innymi  w takich  dziedzinach  jak:  genetyka,  biologia  molekularna, biochemia i biologia molekularna, immunologia, mikrobiologia, farmakologia, fizjologia doświadczalna i patologia molekularna oraz wielu innych.

W zakresie dyscyplin klinicznych wiodąca tematyka obejmuje choroby układu krążenia i oddechowego, hematologię, nefrologię, geriatrię, neurologię, onkologię, endokrynologię, diabetologię, kardiochirurgię,    gastroenterologię    zachowawczą    i zabiegową,    chirurgię    oraz transplantologię i pediatrię.  Również  inne  dziedziny  praktycznej medycyny są obiektem  intensywnych  naukowych poszukiwań  a ich  przedstawiciele  mają  poważne  osiągnięcia  naukowe.  Prowadzone  na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w wielu uznanych międzynarodowych czasopismach.

Wydział Lekarski  UJ CM kształci na trzech kierunkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, na obu kierunkach w języku polskim i angielskim, oraz dietetyce. W ostatnich latach uczelnię co roku opuszczało 400 lekarzy i ok. 100 lekarzy dentystów kształconych w języku polskim i angielskim, oraz odpowiednio 20 dietetyków odpowiednio po studiach I i II stopnia. W ramach działającego na Wydziale programu  kształcenia  w  języku  angielskim obcokrajowców w ciągu  ponad ćwierć  wieku  istnienia wykształcono tysiące młodych medyków ze wszystkich kontynentów. Program w języku angielskim oferuje 6-letni program studiów medycznych dla przyszłych lekarzy oraz 5-letni dla lekarzy-dentystów. Są one przewidziane dla absolwentów szkół średnich, wśród osób rekrutujących się do nich programu są młodzi ludzie z wielu krajów na różnych kontynentach, dominują kandydaci z Norwegii, obecne są także osoby z USA i Kanady. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nadaje im tytuł lekarza lub lekarza-stomatologa. Grupę nauczycieli akademickich obu programów tworzą najbardziej doświadczeni uczeni i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, jak również zagraniczni nauczyciele akademiccy.

Obecnie angielskojęzyczne program Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dostosowany są do polskich wymogów nauczania, jak również do standardów nauczania przyjętych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki (Ministerstwo Edukacji- Stafford Loan Program, Medical Board of California).

Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie na zasadach sprzed wejścia w życie zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z roku 2019. Ponadto Wydział ściśle współpracuje ze szkołami doktorskimi UJ, w szczególności Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz z Radą Dyscypliny Nauki Medyczne UJ. We władzach obu ciał oraz wśród ich członków biorą aktywny udział pracownicy Wydziału Lekarskiego. Większość doktoratów oraz habilitacji pracowników WL UJCM jest obecnie realizowanych w ramach procedur obowiązujących w obu tych ciałach powołanych przez statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wszedł w życie w roku 2019. Wydział jest także współorganizatorem kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Rok rocznie dyplomy ich ukończenia uzyskują ludzi rożnych zawodów – lekarze, lekarze stomatolodzy, dietetycy, pielęgniarki, pracownicy administracji i inni.

SUKCESY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W OSTATNIM CZASIE:

  1. Zdobycie czołowych miejsc w dorocznym Rankingu Kierunków Studiów przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategorii kierunki medyczne i o zdrowiu. W latach 2020 i 2021 wszystkie trzy kierunki studiów prowadzonych przez WL UCJM zdobyły pierwsze miejsc
  2. Regularne zajmowanie czołowych miejsc w rankingu wyników absolwentów zdających Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Dla przykładu w najliczniejszej, podstawowej kategorii absolwentów z ostatnich 2 lat absolwencie kierunku lekarskiego zajęli – 1 miejsce w sesji wiosennej 2020, 2 miejsce w sesji jesiennej 2020 i 1 miejsce w sesji wiosennej 2021.
  3. Kwalifikacja i udział wraz z całym Uniwersytetem Jagielloński w Programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanym jest w celu podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności polskich uczelni. Dorobek w zakresie nauk medycznych miał istotny wkład w sukces aplikacji UJ.
  4. Nagroda wydawnictwa Elsevier dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze nauk medycznych i o zdro Publikacje z zakresu tego obszaru stanowią ponad 40 proc. dorobku uczelni, współpraca międzynarodowa to ponad 35 proc., a źródła z pierwszego decyla prawie 20 proc. Zdecydowana większość dorobku, ponad dwie trzecie, w tym zakresie jest generowana przez pracowników WL UJCM.
  5. Nagroda w konkursie Elsevier Research Impact Leaders Awards 2019 dla UJCM. Nagroda ta stanowi wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świ Promuje ona wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.
  6. Obecność 11 naukowców z WL na liście Top 2% najlepszych naukowców na świecie opublikowanej w roku 2020. Lista ta jest rankingiem przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i  przedsiębiorstwem  SciTech  Strategies  (stan  z  bazy  Scopus  na  dzień 6.05.2020). Lista rankingowa zawiera uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Oceniany jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
  7. Przyznanie stypendiów  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego/Ministerstwa  Edukacji  i  Nauki studentom WL UCJM. Było to odpowiednio w roku 2016- 27, 2017 – 43, 2018 – 41, 2019 – 32, 2020 – 19. Ponadto w tych latach 16 studentów otrzymało wyróżnienie w postaci Diamentowych Grantów przyznanych przez to samo Ministerstwo.