Domy studenckie UJ CM

W roku akademickim 2021/2022 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim UJ CM, w ramach I i II tury, jest odległość miejsca zamieszkania od Krakowa, zgodnie z Zarządzeniem nr 75 z 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb (zgodnie z Zarządzeniem nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późniejszymi zmianami).

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

z uwzględnieniem informacji o odległości miejsca zamieszkania studenta od Krakowa (I i II TURA)
z pominięciem informacji o odległości miejsca zamieszkania studenta od Krakowa.

Wnioski bez informacji o odległości zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej jednak wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa!

Wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim.

W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka, bądź dziecka wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka (w przypadku ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka), bądź przez studenta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).

APLIKOWANIE

Studenci aplikujący o miejsce w DS z uwzględnianiem informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa w PIERWSZEJ (I) TURZE będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków do dnia  2 lipca 2021 roku.
DRUGA (II A; II B) TURA przewidywana jest do dnia:

09 sierpnia 2021 roku – II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
13 sierpnia 2021 roku – II B dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie elektroniczne wnioski, które zostaną złożone po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa).

Tura bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc po turze I oraz II, zgodnie z terminami podanymi w Załączniku nr 1 do Komunikatu nr 18.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

Wyniki przyznań z PIERWSZEJ TURY zostaną ogłoszone dnia 09 lipca 2021 roku, w systemie USOSweb.
Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2021 roku, w systemie USOSweb
Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 20 sierpnia 2021 roku, w systemie USOSweb.
Wyniki przyznań z „tury bez uwzględniania informacji o odległości miejsca zamieszkania od Krakowa” zostaną ogłoszone w dniach: 24 lipca, 23 sierpnia oraz 27 sierpnia 2021 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

WAŻNA INFORMACJA !

Z uwagi na wciąż obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, iż każda decyzja o przyznaniu miejsca może ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną poinformowani przed terminem zakwaterowania.

Załączniki.

Komunikat nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2020 roku
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 maja 2021 roku
w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2021/2022 

Terminarz obowiązujący przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM na rok akademicki 2021/2022 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich (kaucje, opłaty)

Koordynatorzy

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

mgr inż. Elżbieta Serafin
e-mail: elzbieta.serafin@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 319
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 14.00
Czwartek: bez przyjęć stron

 

 

Wielkość fontu
Kontrast