Misja i Strategia rozwoju

 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM 2016-2020

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w dniu 21.04.2016 roku

 

MISJA

W Strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności w Misji wyrażającej cele i zadania tej Uczelni, znalazło się bezpośrednie odwołanie do Misji Wydziału Lekarskiego UJ CM wyrażone stwierdzeniem, że zarówno badania naukowe, jak i nauczanie „powinny służyć wykorzystaniu współczesnej wiedzy i praktyki medycznej w ratowaniu i podtrzymywaniu wartości, jakimi są życie i zdrowie”.

Wydział Lekarski UJ CM, opierając się na ponad 650-letniej tradycji krakowskiej medycyny, w pełni identyfikuje się poprzez swoją misję z tym przesłaniem, koncentrując swoje zadania na wytyczaniu nowych kierunków rozwoju poprzez nie tylko gwarantowanie najwyższej jakości nauczania i procesu wprowadzania do zawodu lekarza, lekarza – dentysty i dietetyka, ale także na prowadzeniu badań naukowych. Podejmując nowe wyzwania badawcze, Wydział Lekarski wpisuje się w najnowsze trendy zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i w dziedzinach klinicznych, aby wyniki tych badań naukowych pozwalały na zastosowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, służących dobru chorych, przyczyniając się do skutecznego ograniczania chorobowości i umieralności, a tym samym do poprawy ogólnego stanu zdrowia ludności.

W swojej misji Wydział Lekarski kieruje się nie tylko ogólnymi uniwersalnymi wartościami, ale przede wszystkim normami zawartymi w przysiędze Hipokratesa, odwiecznie obowiązującą w medycynie zasadą „dobro pacjenta – najwyższym dobrem” oraz zasadami postępowania wynikającymi z zobowiązujących współcześnie kodeksów etyczno-deontologicznych.

 

WIZJA

Chcemy, aby Wydział Lekarski UJ CM

  • był silny wartościami uniwersalnymi oraz tożsamością i dążeniami swoich studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników;
  • wykorzystał potencjał zawarty w różnorodności działań prowadzonych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych;
  • osiągnął trwałą pozycję w światowej czołówce ośrodków akademickich w badaniach, nauczaniu i transferze wiedzy;
  • był atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizowania aspiracji;
  • wpływał na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

 

CELE STRATEGICZNE

CEL 1

Integracja dydaktyki prowadzonej na realizowanych kierunkach studiów (jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia), studiach III stopnia i studiach podyplomowych z osiągnięciami badań naukowych, poprzez implementację do procesu dydaktycznego współczesnych osiągnięć badawczych z dziedziny medycyny, stomatologii oraz nauk o zdrowiu.

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dąży do:

1.1  Dostosowania struktury Wydziału do współczesnych wymogów dydaktyki i badań naukowych,
1.2  Wspierania jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego zapewniających taką integrację,
1.3  Stosowania polityki kadrowej gwarantującej najwyższą jakość nauczania i badań naukowych,
1.4  Zapewnienia bazy dydaktycznej dla rozwoju dydaktyki i badań naukowych,
1.5  Wspierania jednostek Wydziału Lekarskiego w unowocześnianiu bazy dydaktycznej (poprzez stosowanie najnowszych technologii służących dydaktyce) oraz wyposażeniu laboratoriów i bazy klinicznej dla potrzeb badań naukowych,
1.6  Budowaniu relacji społecznych pomiędzy kadrą dydaktyczną a studentami oraz relacji kadry dydaktycznej i studentów z pacjentami w oparciu o wzajemny szacunek, poszanowanie osobistej godności i praw przynależnych z racji uczestniczenia w procesie dydaktycznym lub z racji uczestniczenia w badaniach naukowych,
1.7  Rozbudowania zintegrowanego systemu informatycznego.

 

CEL 2

Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, tak aby kadra dydaktyczna włączona w proces dydaktyczny miała obowiązek i możliwości stałego, systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych i ich codziennego wykorzystywania dla dobra studentów, aby absolwenci Wydziału Lekarskiego byli wyposażeni w najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do wejścia przez nich w środowisko zawodowe i rozpoczęcie wykonywania wybranego zawodu

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dba o:

2.1  Stałe doskonalenie i rozszerzanie oferty dydaktycznej w postaci kursów fakultatywnych na studiach przeddyplomowych i oferty studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych,
2.2  Systematyczne monitorowanie treści przekazywanych w programach dydaktycznych, ich unowocześnianie i dostosowywanie do aktualnych wymogów wiedzy i praktyki medycznej,
2.3  Zorganizowanie systemu obowiązującego kształcenia lub dokształcania kadry dydaktycznej w oparciu o najnowsze metody i techniki związane z rozwijającą i stale zmieniającą się metodologią dydaktyczną,
2.4  Najwyższy standard zdobywania umiejętności językowych przez studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego,
2.5  Stosowanie ciągłego systemu wewnętrznej kontroli nad przebiegiem procesu dydaktycznego i osiąganych efektów kształcenia,
2.6  Wspieranie wszelkiej działalności jednostek dydaktycznych Wydziału Lekarskiego, mających na celu budowanie zaplecza dydaktycznego dla studentów i pracowników naukowych,
2.7  Wspieranie studiów prowadzonych w języku angielskim – program dla absolwentów studiów licencjackich (USA, Kanada), program kursu letniego dla studentów głównie ze Skandynawii, oraz program studiów 5letnich dla studentów dentystyki,
2.8  Promowanie nauczania wybranych przedmiotów w języku angielskim dla studentów polskich,
2.9  Wspieranie wyjazdów zagranicznych na konferencje dydaktyczne oraz wyjazdów szkoleniowych, podnoszących umiejętności dydaktyczne kadry,
2.10   Docenianie głosu studentów, ich opinii, sugestii i wskazań w monitorowaniu procesu kształcenia,
2.11   Utrzymanie systematycznej współpracy z jednostkami zewnętrznymi systemu opieki zdrowotnej w celu uwzględniania oczekiwań przyszłych pracodawców w przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału Lekarskiego,
2.12   Wspieranie uczestnictwa w dydaktycznych projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
2.13   Podejmowanie działania w celu zapewnienia wzrostu skuteczności wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia,
2.14   Współpracę i współdziałanie z uczelnianym systemem doskonalenia jakości kształcenia UJ.

 

CEL 3

Zapewnienie najwyższej jakości badań naukowych w medycynie przez wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników Wydziału Lekarskiego oraz kontynuowanie tradycji badań naukowych w określonych dziedzinach medycyny.

Cel ten powinien być realizowany poprzez:

3.1  Zapewnienie najlepszym studentom, doktorantom i pracownikom naukowym Wydziału Lekarskiego, a w szczególności młodym pracownikom nauki, odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych
3.2   Zagwarantowanie warunków dla podejmowania projektów naukowych we współpracy z innymi jednostkami Collegium Medicum, a także z innymi jednostkami UJ oraz z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
3.3   Wspieranie i promowanie wysiłków podejmowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Lekarskiego, związanych z przygotowywaniem wniosków projektowych,
3.4   Wspieranie i promowanie uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, nastawionych na odkrywanie dotychczas niezbadanych obszarów wiedzy lub rozszerzających współczesną wiedzę i doświadczenia naukowe,
3.5   Wspieranie i promowanie projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, łączących wysiłki badawcze przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych i różnych obszarów badań,
3.6   Wspieranie badań naukowych o charakterze wdrożeniowym i zapewniających wprowadzenie nowych metod postępowania w praktyce medycznej,
3.7   Promowanie zasad etycznych w badaniach prowadzonych w medycynie, szczególnie w odniesieniu do badań klinicznych,
3.8   Wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody Komisji Bioetycznej UJ w odniesieniu do wszystkich wniosków dotyczących prowadzenia badań naukowych.

 

CEL 4

Skuteczne oddziaływanie na otoczenie poprzez działania wspierające i promujące troskę Wydziału Lekarskiego o działania profilaktyczne, zapobiegające niekorzystnych zmianom zdrowotnym, wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a szczególnie starszych wiekiem. Budowanie świadomości zdrowotnej wśród studentów, pracowników UJ, pracowników innych uczelni, pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki i w usługach, współpraca z zewnętrznymi instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi – wspieranie akcji na rzecz walki z największymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski:

4.1  Prowadzi szeroką współpracę z jednostkami i instytucjami na terenie całego kraju i ze znaczącymi ośrodkami zagranicznymi w celu zapoznania studentów i pracowników naukowych z odmiennościami funkcjonowania różnych systemów organizacyjnych opieki zdrowotnej, świadczonych różnym grupom chorych w systemie lecznictwa zamkniętego i otwartego, oraz zapoznania się z funkcjonowaniem innych instytucji wspierających podstawowe procedury medyczne,
4.2  Dzieli się swoją wiedzą, wynikami badań naukowych i doświadczeniami wynikającymi z codziennej udokumentowanej praktyki medycznej w celu podnoszenia wiedzy specjalistycznej i doskonalenia umiejętności, organizując studia podyplomowe i kursy specjalistyczne dla zainteresowanych przedstawicieli zawodów medycznych i zawodów pokrewnych, prowadzi specjalizacje z różnych dziedzin medycyny,
4.3  Wspiera poprzez swoją kadrę międzyuczelniane studia,
4.4  Otwiera możliwości zdobywania doświadczeń naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, promuje wymianę międzynarodową studentów i pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego,
4.5  Wspiera poprzez pomoc diagnostyczną , terapeutyczną i psychoterapeutyczną różne grupy pacjentów i ich rodziny w walce ze stygmatyzacją społeczną, z wykluczeniem społecznym lub różnymi formami dyskryminacji, działając na rzecz poprawienia ich jakości życia i integracji społecznej,
4.6  Buduje sieci wymiany międzynarodowej, służące z jednej strony rozwojowi naukowemu, z drugiej – zacieśnianiu współpracy międzynarodowej pomiędzy różnymi generacjami pracowników nauki, doktorantami i studentami,
4.7  Buduje silną pozycję w przestrzeni międzynarodowej edukacji poprzez promowanie studiów medycznych w krajach Europy, USA i Kanady,
4.8  Czynnie uczestniczy i organizuje wydarzenia o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, podnoszące świadomość zdrowotną, promujące prozdrowotny styl życia, przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i zapobiegające chorobom cywilizacyjnym.

 

CEL 5

Wydział Lekarski, współpracując ze Szpitalem Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym, Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną i innymi podmiotami leczniczymi, dąży do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z opieką medyczną realizowaną na bazie klinicznej.

Inicjuje wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu poszerzenia pakietu procedur wysokospecjalistycznych, zwiększenia liczby procedur oraz pozyskiwania nowoczesnej aparatury.

W realizacji wymienionych powyżej pięciu celów Władze Wydziału Lekarskiego, kadra dydaktyczno- naukowa, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, przedstawiciele administracji, studenci i doktoranci są świadomi i identyfikują się w swojej codziennej pracy i aktywności z systemem wartości, jaki zawsze prezentował Wydział Lekarski UJ CM – tj. z dążeniem do prawdy, poczuciem odpowiedzialności za siebie, powierzonych im chorych, swoich współpracowników, studentów i doktorantów, okazywaniem w relacjach społecznych życzliwości, lojalności, sprawiedliwości i rzetelności, poczucia godności i tolerancji. 

Postęp i realizacja strategii Wydziału Lekarskiego podlega weryfikacji przez Radę Wydziału Lekarskiego raz na dwa lata.

Wielkość fontu
Kontrast