Misja i Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM 2020-2023

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w dniu 23.09.2021 roku

MISJA

W Strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego do roku 2030, która została jednogłośnie zaakceptowana przez Senat UJ w czerwcu 2021, stwierdza się, że uczelnia kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnia rozwija się jako uniwersytet badawczy znany ze swoich osiągnięć naukowych i jakości absolwentów. W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą „PLUS RATIO QUAM VIS ”.

W swojej misji Wydział Lekarski kieruje się nie tylko ogólnymi uniwersalnymi wartościami, ale przede wszystkim normami zawartymi w przysiędze Hipokratesa, odwiecznie obowiązującą w medycynie zasadą „dobro pacjenta – najwyższym dobrem” oraz zasadami postępowania wynikającymi z zobowiązujących współcześnie kodeksów etyczno-deontologicznych.

Misją Wydziału Lekarskiego jako części Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prowadzenie działalności naukowej i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie studentów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w ramach wszystkich prowadzonych kierunków studiów. Wydział Lekarski UJ CM, opierając się na ponad 650-letniej tradycji krakowskiej medycyny, koncentruje swoje zadania na wytyczaniu nowych kierunków rozwoju poprzez gwarantowanie najwyższej jakości nauczania i badań naukowych. Podejmując bieżące wyzwania badawcze, Wydział Lekarski wpisuje się w najnowsze trendy zarówno w dziedzinie badań podstawowych klinicznych, dążąc do tego, aby ich wyniki pozwalały na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych. Mają one służyć dobru chorych i przyczyniać się do skutecznego ograniczania chorobowości i umieralności, a tym samym do poprawy ogólnego stanu zdrowia ludności.

Podstawowym zadaniem dydaktycznym WL jest przekazanie studentom wszystkich prowadzonych kierunków w trakcie toku studiów takiej wiedzy w zakresie nauk podstawowych jak i dyscyplin klinicznych, które stanowić mają podstawę podjęcia przez nich zawodu lekarza, lekarza dentysty i dietetyka. Przemiany cywilizacyjne i rozwój nauk medycznych zmuszają do ustawicznej reorientacji w podstawowych zadaniach stawianych przed uczelnią medyczną, która powinna dać studentowi szansę poznania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami tak w dziedzinie nauk podstawowych jak i w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym opartych na żywieniu, w poszczególnych dyscyplinach klinicznych. W swym założeniu programy kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz dietetyków powinny w sposób dogłębny wyposażyć przyszłego absolwenta w podstawowy zasób wiedzy teoretycznej oraz w określone umiejętności praktyczne, które absolwent powinien umieć wykorzystać w postępowaniu z pacjentem. Obok przekazywania wiedzy i umiejętności zadaniem Wydziału jest proces socjalizacji studentów do przyszłej roli zawodowej w zakresie kształtowania określonych postaw, umiejętności interakcji z człowiekiem chorym, procesu komunikacji z pacjentem. Kształtowanie podstaw zasad etycznych obowiązujących w tych zawodach, właściwych relacji z chorym i jego rodziną jest również integralną częścią procesu dydaktycznego. Zadaniem Wydziału jest również przekazanie studentom umiejętności holistycznego stosunku do człowieka chorego – rozpatrywania go nie tylko w kategoriach zdrowia fizycznego, ale także psychospołecznego, rozumienia chorego i problemów zdrowotnych w ich powiązaniu z uwarunkowaniami środowiskowymi, w tym sposobem żywienia. Zadaniem studiów medycznych jest również dostarczenie wiedzy na temat zapobiegania chorobom i roli interwencji medycznej w kształtowaniu jakości życia chorych.

WIZJA

Chcemy, aby Wydział Lekarski UJ CM

  • był silny wartościami uniwersalnymi oraz tożsamością i dążeniami swoich studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników;
  • wykorzystał potencjał zawarty w różnorodności działań prowadzonych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych;
  • rozwijał i wykorzystywał wiedzę i praktykę medyczną na najwyższym poziomie dla ratowania i utrzymania zdrowia i życia;
  • osiągnął trwałą pozycję w światowej czołówce ośrodków akademickich w badaniach, nauczaniu i transferze wiedzy;
  • był atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizowania aspiracji;
  • wpływał na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

CELE STRATEGICZNE

Ogólnym celem strategicznym jest przekazanie absolwentom kierunków nauczanych na WL UJCM wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności oraz kompetencji społecznych i zawodowych zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji i standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Dokonuje się to poprzez realizację celów szczegółowych:

CEL 1

Powiązanie dydaktyki prowadzonej na realizowanych kierunkach studiów (jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia), studiach III stopnia i studiach podyplomowych z osiągnięciami badań naukowych, poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym współczesnych osiągnięć badawczych, w szczególności z dziedziny medycyny, stomatologii oraz nauk o zdrowiu.

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dąży do:

1.1 Dostosowania w zgodzie ze statutem UJ struktury Wydziału do współczesnych wymogów dydaktyki i badań naukowych,

1.2 Wspierania jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego zapewniających taką integrację,

1.3 Stosowania polityki kadrowej gwarantującej najwyższą jakość nauczania i badań naukowych,

1.4 Rozwoju bazy dla prowadzenia dydaktyki i badań naukowych,

1.5 Wspierania jednostek Wydziału Lekarskiego w unowocześnianiu bazy dydaktycznej (poprzez stosowanie najnowszych technologii służących dydaktyce) oraz wyposażeniu laboratoriów i bazy klinicznej dla potrzeb badań naukowych,

1.6 Budowaniu relacji społecznych pomiędzy kadrą dydaktyczną a studentami oraz relacji kadry dydaktycznej i studentów z pacjentami w oparciu o wzajemny szacunek, poszanowanie osobistej godności i praw przynależnych z racji uczestniczenia w procesie dydaktycznym lub z racji uczestniczenia w badaniach naukowych,

1.7 Doskonalenie ukierunkowanego na umiejętności praktyczne nauczania zawodów medycznych lekarza, lekarza-dentysty oraz dietetyka, w tym pogłębiania możliwości jego realizacji w formule mistrz- uczeń

1.8 Rozbudowania zintegrowanego systemu informatycznego oraz doskonalenie narzędzi do nauczania zdalnego.

CEL 2

Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia, tak aby odpowiednio umotywowana kadra dydaktyczna miała obowiązek i możliwości stałego, systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych i ich codziennego wykorzystywania dla dobra studentów, tak aby absolwenci Wydziału Lekarskiego – lekarze, lekarze dentyści, dietetycy – byli wyposażeni w najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do wejścia przez nich w środowisko zawodowe i rozpoczęcie wykonywania wybranego zawodu

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dba o:

2.1 Stałe doskonalenie i rozszerzanie oferty dydaktycznej w postaci kursów fakultatywnych na studiach przeddyplomowych i oferty studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych,

2.2 Systematyczne monitorowanie treści przekazywanych w programach dydaktycznych, ich unowocześnianie i dostosowywanie do aktualnych wymogów wiedzy i praktyki medycznej,

2.3 Zorganizowanie systemu obowiązującego kształcenia lub dokształcania kadry dydaktycznej w oparciu o najnowsze metody i techniki związane z rozwijającą i stale zmieniającą się metodologią dydaktyczną,

2.4 Wysoki standard zdobywania umiejętności językowych przez studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego,

2.5 Stosowanie ciągłego systemu wewnętrznej kontroli nad przebiegiem procesu dydaktycznego i osiąganych efektów kształcenia,

2.6 Wspieranie wszelkiej działalności jednostek dydaktycznych Wydziału Lekarskiego, mających na celu budowanie zaplecza dydaktycznego dla studentów i pracowników naukowych,

2.7 Wspieranie studiów prowadzonych w języku angielskim dla kierunku lekarskiego i lekarsko- dentystycznego,

2.8 Promowanie nauczania wybranych przedmiotów w języku angielskim dla studentów polskich,

2.9 Wspieranie wyjazdów zagranicznych na konferencje dydaktyczne oraz wyjazdów szkoleniowych, podnoszących umiejętności dydaktyczne kadry,

2.10 Branie pod uwagę głosu studentów, ich opinii, sugestii i wskazań w monitorowaniu procesu kształcenia,

2.11 Utrzymanie systematycznej współpracy z jednostkami zewnętrznymi systemu opieki zdrowotnej w celu uwzględniania oczekiwań przyszłych pracodawców w przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału Lekarskiego,

2.12 Wspieranie uczestnictwa w dydaktycznych projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

2.13 Realizację i rozwój wspólnych programów dydaktycznych w ramach Uniwersytetu Europejskiego Una Europa.

2.14 Podejmowanie działań w celu zapewnienia wzrostu skuteczności wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia,

2.15 Współpracę i współdziałanie z uczelnianym systemem doskonalenia jakości kształcenia UJ.

CEL 3

Zapewnienie wysokiej jakości badań naukowych w naukach medycznych, naukach o zdrowiu, naukach farmaceutycznych oraz innych dyscyplinach naukowych reprezentowanych na Wydziale Lekarskim przy wykorzystaniu potencjału intelektualnego i kompetencji pracowników Wydziału oraz naturalnej synergii działań podejmowanych przez badaczy w ramach trzech głównych dyscyplin dziedziny nauk medycznych, a także wykorzystanie współczesnej wiedzy medycznej w ratowaniu i podtrzymywaniu zdrowia i życia, oraz wdrażaniu zasad prewencji .

Cel ten jest realizowany poprzez:

3.1 Zapewnienie najlepszym studentom, doktorantom i pracownikom naukowym Wydziału Lekarskiego, a w szczególności młodym pracownikom nauki, odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych,

3.2 Zagwarantowanie warunków dla podejmowania projektów naukowych we współpracy z innymi jednostkami Collegium Medicum, a także z innymi jednostkami UJ oraz z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,

3.3 Wspieranie i promowanie wysiłków podejmowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Lekarskiego, związanych z przygotowywaniem wniosków projektowych,

3.4 Wspieranie i promowanie uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, nastawionych na odkrywanie dotychczas niezbadanych obszarów wiedzy lub rozszerzających współczesną wiedzę i doświadczenia naukowe,

3.5 Wspieranie i promowanie projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, łączących wysiłki badawcze przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych i różnych obszarów badań,

3.6 Wspieranie badań naukowych o charakterze wdrożeniowym i zapewniających wprowadzenie nowych metod postępowania w praktyce medycznej, w tym dotyczącej kwestii żywienia.,

3.7 Promowanie zasad etycznych w badaniach prowadzonych w medycynie i naukach o zdrowiu, szczególnie w odniesieniu do badań klinicznych,

3.8 Wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody Komisji Bioetycznej UJ w odniesieniu do wszystkich wniosków dotyczących prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi.

CEL 4

Skuteczne oddziaływanie na otoczenie poprzez działania wspierające i promujące troskę Wydziału Lekarskiego o działania profilaktyczne, zapobiegające niekorzystnym zmianom zdrowotnym, wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a szczególnie starszych wiekiem. Budowanie świadomości zdrowotnej wśród studentów, pracowników UJ, pracowników innych uczelni, pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki i w usługach, współpraca z zewnętrznymi instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi – wspieranie akcji na rzecz walki z największymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski:

4.1 Prowadzi szeroką współpracę z jednostkami i instytucjami na terenie całego kraju i ze znaczącymi ośrodkami zagranicznymi w celu zapoznania studentów i pracowników naukowych z odmiennościami funkcjonowania różnych systemów organizacyjnych opieki zdrowotnej, świadczonych różnym grupom chorych w systemie lecznictwa zamkniętego i otwartego, oraz zapoznania się z funkcjonowaniem innych instytucji wspierających podstawowe procedury medyczne,

4.2 Dzieli się swoją wiedzą, wynikami badań naukowych i doświadczeniami wynikającymi z codziennej umentowanej praktyki medycznej w celu podnoszenia wiedzy specjalistycznej i doskonalenia umiejętności, organizując studia podyplomowe i kursy specjalistyczne dla zainteresowanych przedstawicieli zawodów medycznych i zawodów pokrewnych, prowadzi specjalizacje z różnych dziedzin medycyny,

4.3 Wspiera poprzez swoją kadrę studia międzyuczelniane,

4.4 Otwiera możliwości zdobywania doświadczeń naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, promuje wymianę międzynarodową studentów, w szczególności w ramach programu Erasmus, i pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego,

4.5 Wspiera poprzez pomoc diagnostyczną, terapeutyczną i psychoterapeutyczną różne grupy pacjentów i ich rodziny w walce ze stygmatyzacją społeczną, z wykluczeniem społecznym lub różnymi formami dyskryminacji, działając na rzecz poprawienia ich jakości życia i integracji społecznej,

4.6 Buduje sieci wymiany międzynarodowej, służące z jednej strony rozwojowi naukowemu, z drugiej – zacieśnianiu współpracy międzynarodowej pomiędzy różnymi generacjami pracowników nauki, doktorantami i studentami,

4.7 Buduje silną pozycję w przestrzeni międzynarodowej edukacji poprzez promowanie studiów medycznych w krajach Europy, USA i Kanady,

4.8 Czynnie uczestniczy i organizuje wydarzenia o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, podnoszące świadomość zdrowotną, promujące prozdrowotny styl życia, przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i zapobiegające chorobom cywilizacyjnym.

CEL 5

Wydział Lekarski, współpracując ze Szpitalem Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym, Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną i innymi podmiotami leczniczymi, dąży do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z realizowaną na bazie klinicznej opieką medyczną, cechującą się najwyższymi standardami.

W tym celu inicjuje wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu poszerzenia pakietu procedur wysokospecjalistycznych, zwiększenia liczby procedur oraz pozyskiwania nowoczesnej aparatury.

Zgodnie z zapisem Strategii UJ na lata 2021-2030 Wydział i jego pracownicy biorą udział w kontynuacji procesu rozbudowy i modernizacji Kampusu UJ CM: budowy kompleksu obiektów o charakterze badawczo-dydaktycznym, w tym Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem. Wspierają także działania szpitali uniwersyteckich zlokalizowanych na terenie Kampusu (Szpital Uniwersytecki i Uniwersytecki, Szpital Dziecięcy) w zakresie rozbudowy mającej na celu stworzenie placówek dostosowanych do potrzeb medycyny akademickiej XXI wieku.

W realizacji wymienionych powyżej pięciu celów Władze Wydziału Lekarskiego, kadra dydaktyczno- naukowa, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, przedstawiciele administracji, studenci i doktoranci są świadomi i identyfikują się w swojej codziennej pracy i aktywności z systemem wartości, jaki zawsze prezentował Wydział Lekarski UJ CM – tj. z dążeniem do prawdy, poczuciem odpowiedzialności za siebie, powierzonych im chorych, swoich współpracowników, studentów i doktorantów, okazywaniem w relacjach społecznych życzliwości, lojalności, sprawiedliwości i rzetelności, poczucia godności i tolerancji.

Postęp i realizacja strategii Wydziału Lekarskiego podlega weryfikacji przez Radę Wydziału Lekarskiego raz na dwa lata.