Stypendium socjalne

Sprawy związane z przyznawaniem stypendium reguluje:

Zarządzenie nr 113 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów UJ

Stypendia socjalne – informacje ogólne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
Świadczenia nie przysługują:

1) studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:


a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,


b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;


Łączny okres przysługiwania świadczeń wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia nie dłużej niż przez 9 semestrów;


2) drugiego stopnia nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszegtytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.


Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie  www.usosweb.uj.edu.pl
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach.
Wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego pok nr 6 w godzinach przyjęć Dziekanatu bądź przesłać pocztą do Wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej ( Dziekanat Wydziału Lekarskiego, 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12)

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni upływa 31 stycznia danego roku akademickiego.
Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące.

Wysokość stypendium socjalnego

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego ustala Rektor UJ w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w lutym na semestr letni.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz:

 • spełnia jedną z następujących przesłanek:
 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika zawierających imię, nazwisko, PESEL; formę opłacanego podatku; wysokość przychodu (nie dochodu); stawce podatku; wysokości opłacanego podatku;   
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Wymagane oświadczenia dostępne są w zakładce Akty prawne -> Pomoc materialna.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Szczegółowy wykaz dokumentacji potwierdzającej skład i dochód rodziny znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 r.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 4. świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego);
 5. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu. 

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy świadczenia z opieki społecznej. Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Koordynatorzy

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

mgr inż. Elżbieta Serafin
e-mail: elzbieta.serafin@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 397
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 14.00
Czwartek: bez przyjęć stron