Procedura składania skarg i wniosków

Procedura składania skarg i wniosków przez studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

1. Studentom i doktorantom przysługuje prawo do składania skarg i wniosków w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną oraz w innych sprawach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących  studentów.

2. Skargi wnioski studenci mogą kierować do Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w formie pisemnej na adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM, 31-008 Kraków, ul. św. Anny 12  lub ustnej w czasie dyżurów Dziekana przeznaczonych na przyjmowanie stron.
Skargi i wnioski mogą być składane również za pośrednictwem opiekuna roku, lub za pośrednictwem przedstawiciela samorządu studentów lub samorządu doktorantów.

3. Warunkiem przyjęcia skargi lub wniosku do rozpatrzenia przez Dziekana Wydziału Lekarskiego jest podpis studenta na skardze lub wniosku.
W sprawach grupowych podpis może złożyć upoważniony przedstawiciel danej grupy.

4. Skargi i wnioski o charakterze anonimowym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

5. W zależności od treści skargi/wniosku Dziekan przekazuje je do wyjaśnienia/zaopiniowania osobom lub jednostkom odpowiedzialnym za określone zadania w  zakreślonym terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Dziekan rozpatruje skargi/wnioski w terminie miesiąca od daty złożenia przez studenta/doktoranta. O sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku Dziekan informuje w formie pisemnej.

Wielkość fontu
Kontrast