Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków na Wydziale Lekarskim UJ CM

 

  1. Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego  UJ CM mają prawo do wniesienia skargi lub wniosku. 
  2. Przedmiotem skargi lub wniosku studenta lub uczestnika studiów doktoranckich mogą być sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem procesu kształcenia, obsługa administracyjna oraz inne sprawy dotyczące bezpośrednio studentów i uczestników studiów doktoranckich. 
  3. Skargi i wnioski o charakterze anonimowym pozostają bez rozpatrzenia. 
  4. Skargi i wnioski wnoszone są w formie pisemnej: osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Św. Anny 12, Kraków lub drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) a także w formie bezpośredniej rozmowy z Dziekanem. 
  5. W sprawach skarg i wniosków rozstrzyga Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM. 
  6. Skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia. O sposobie rozpatrzenia skargi bądź wniosku student/uczestnik studiów doktoranckich jest informowany pisemnie. 
  7. W przypadku, gdy przedmiot skargi lub wniosku wykracza poza kategorie spraw będących w kompetencjach Dziekana, Dziekan przekazuje skargę/wniosek do rozstrzygnięcia właściwemu organowi lub jednostce, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania, zawiadamiając o tym studenta/uczestnika studiów doktoranckich, który wniósł skargę lub wniosek.