STANOWISKA PROFESORA I PROFESORA UCZELNI

STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
 
Kryteria kwalifikacyjne określone są w par. 163 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który brzmi:
 
Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
     1) posiadanie co najmniej stopnia doktora; 
     2) znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej; 
    3) osiągnięcia w pracy organizacyjnej; 
  4) osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych. 
 
Ponadto, dodatkowymi kryteriami są:
 • dla pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających stopień doktora habilitowanego
 1. Znaczące zwiększenie dorobku naukowego po nadaniu stopnia dr habilitowanego udokumentowane w postaci cyklu prac w czasopismach z IF jako pierwszy/korespondencyjny autor oraz w istotnym wzroście indeksu Hirscha.
 2. Wyniki ankiet samooceny z ostatnich 4 lat – co najmniej 3 razy miejsce w górnym tercylu dla Wydziału Lekarskiego (możliwa jest ocena łączna sumy centyli w ciągu 3 najlepszych dla kandydata lat) . Wynik A z ostatniej oceny okresowej pracowników.
 3. Udokumentowana rola promotora w przewodzie doktorskim w Szkole Doktorskiej UJ lub też prowadzonym eksternistycznie.
 4. Rekomendowane posiadanie  doświadczenia w zakresie kierownictwa projektu/grantu zewnętrznego.
 5. Osiągnięcia w pracy organizacyjnej na rzecz uczelni i dorobek w pracy dydaktycznej.
 6. Znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej (w przypadku jednostek klinicznych – minimum specjalizacja lekarska lub stomatologiczna odpowiadająca miejscu zatrudnienia; patentowanie etc.).
 • dla pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających stopień doktora
 1. Dorobek naukowy oraz aktywność po nadaniu stopnia doktora z dużym naddatkiem przekraczające kryteria dla tytułu doktora habilitowanego przyjęte przez Radę Dyscypliny CM UJ.
 2. Wyniki ankiet samooceny z ostatnich 4 lat w górnym tercylu dla Wydziału Lekarskiego. Wynik A z ostatniej oceny okresowej pracowników.
 3. Udokumentowana rola promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich w Szkole Doktorskiej UJ lub też prowadzonych eksternistycznie.
 4. Rekomendowane posiadanie  doświadczenia w zakresie kierownictwa projektu/grantu zewnętrznego. Uzyskanie grantu ERC kwalifikuje do zatrudnienia na stanowisku profesora UJ niezależnie od spełnienia pozostałych kryteriów.
 5. Osiągnięcia w pracy organizacyjnej na rzecz uczelni i dorobek w pracy dydaktycznej.
 6. Znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej (w przypadku jednostek klinicznych – minimum specjalizacja lekarska lub stomatologiczna odpowiadająca miejscu zatrudnienia; patentowanie etc.).

STANOWISKO PROFESORA 

Par. 180 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego brzmi:

Zatrudnienie na stanowisku profesora osoby zatrudnionej na Uniwersytecie jako nauczyciel akademicki następuje po przedstawieniu przez tę osobę dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu profesora, z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.