Stanowisko profesora

Stanowisko profesora zwyczajnego

Kryteria kwalifikacyjne określone są w par. 160 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który brzmi:

“1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona wyłącznie osoba odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadanie tytułu naukowego;
  2. wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego;
  3. znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego;
  4. osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki; wymóg ten nie dotyczy pracowników naukowych.”

Wymagane dokumenty wymienione są w ogłoszeniu konkursowym.

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

Kryteria kwalifikacyjne określone są w par. 161 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który brzmi:

“1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy albo co do której wystąpiono z wnioskiem o nadanie tytułu.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być również zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, mająca znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym także po uzyskaniu tego stopnia, a która w perspektywie najbliższych 5 lat ma możliwość uzyskania tytułu profesora.”

Wymagane dokumenty wymienione są w ogłoszeniu konkursowym.

Wielkość fontu
Kontrast