Zmiany w programie nauczania na kierunku lekarskim – uaktualniony komunikat

Szanowni Państwo,

Od października 2018r. trwają prace nad modyfikacją programu nauczania na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego UJ CM. Wynikiem prac Stałej Wydziałowej Komisji ds. Nauczania jak również powołanych dodatkowych zespołów programowych jest przedstawiany Państwu projekt nowego programu nauczania.

Głównym założeniem wdrożonych działań jest jego dostosowanie do nowych warunków prawnych (Ustawa 2.0; projekt ministerialnych standardów nauczania na kierunku lekarskim) i organizacyjnych (przeniesienie Szpitala Uniwersyteckiego do nowej siedziby).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z proponowanym programem nauczania na rok akademicki 2019/2020, w tym przede wszystkim z nowym przydziałem godzin dydaktycznych i harmonogramem zajęć.  Kolejny krokiem w tworzeniu nowego programu nauczania będzie opracowanie nowych sylabusów przedmiotów.

W związku z koniecznością dochowania terminów dostosowania programu do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uwagi proszę zgłaszać do 20 maja 2019r. W tym terminie proszę również o przekazanie drogą elektroniczną następujących danych:

 1. Imię i nazwisko osoby, która będzie pełniła funkcję koordynatora przedmiotu w roku akademickim 2019/2020
 2. Imię i nazwisko oraz adres email osoby, która będzie odpowiedzialna za opracowanie i wprowadzenie do systemu SYLABUS nowego sylabusa przedmiotu

Jedną z zasadniczych zmian w programie nauczania jest wprowadzenie większej liczby zajęć fakultatywnych. Zajęcia fakultatywne powinny być integralną częścią programu nauczania i realizować określone ustawą efekty uczenia. Fakultety powinny być przypisane odpowiednim grupom przedmiotów zgodnie z projektem nowych standardów nauczania. W projekcie programu nauczania przewidziane jest umieszczenie następujących zajęć fakultatywnych:

Fakultet

Rok studiów

Grupa efektów uczenia wg projektu standardów nauczania

nauki humanistyczne

1

D/G

nauki przedkliniczne

2

A/B

naukowe podstawy medycyny

3

C

nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu

3

D

nauki kliniczne niezabiegowe/zabiegowe
lub nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu

4

D/E/F

nauki kliniczne niezabiegowe

5

E

nauki kliniczne zabiegowe

5

F

Wymagane jest również, aby zaliczenie fakultetu weryfikowało uzyskanie zamierzonych efektów uczenia. Podstawą zaliczenia fakultetu nie może być więc jedynie obecność na zajęciach. Fakultet powinien obejmować 30 godzin dydaktycznych.

Uprzejmie proszę o weryfikację prowadzonych przez Państwa zajęć fakultatywnych oraz zgłaszanie nowych fakultetów. W terminie do 20 maja 2019r. proszę o następujące informacje:

 1. Tytuł fakultetu
 2. Przypisanie fakultetu do grupy efektów uczenia (wg powyższej tabeli)
 3. Rok studiów (fakultet może być realizowany tylko w czasie 1 roku)
 4. Imię i nazwisko koordynatora fakultetu oraz imię, nazwisko i adres email osoby, która będzie odpowiedzialna za opracowanie i wprowadzenie do systemu SYLABUS nowego sylabusa fakultetu
 5. Podział godzin dydaktycznych (liczba wykładów, seminariów, ćwiczeń)
 6. Proponowaną formę zaliczenia fakultetu
 7. Informację o liczbie studentów

Zgłoszenie nowego fakultetu powinno również zawierać proponowany sylabus sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji fakultetów w dniu 14 maja br. (wtorek), o godz. 14.00, w sali Asklepiosa przy ul. św. Anny 12 odbędzie się spotkanie informacyjne – osoby zainteresowane zapraszam.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim

 

W załączeniu:

 1. Projekt „Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza”
 2. Projekt programu nauczania na kierunku lekarskim na rok akademicki 2019/2020
 3. Harmonogramy zajęć na lata II-VI
 4. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. – formularz sylabusa zajęć
 5. Aktualnie obowiązujący program nauczania (z wykazem realizowanych obecnie fakultetów)
 6. Regulamin – zasady prowadzenia zajęć fakultatywnych na kierunku lekarskim WL UJ CM