Polityka jakości

Polityka jakości Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w dniu 21.04.2016 roku

 

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dąży do osiągnięcia i utrzymania pozycji wiodącej jednostki kształcącej w zawodach medycznych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych.

Wydział wzmacnia potencjał i konkurencyjność poprzez tworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobistego studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kadry akademickiej i administracyjnej.

Realizując politykę jakości Wydział deklaruje:

 • doskonalić system zarządzania jakością,
 • kłaść nacisk na zasady postępowania zgodnie z obowiązującymi kodeksami etyczno – deontologicznymi,
 • przestrzegać fundamentalnych wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, sprawiedliwość, poczucie godności i tolerancji, odpowiedzialności oraz przeciwstawianie się ich łamaniu,
 • tworzyć atrakcyjne warunki do rozwoju i kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, wyzwalając kreatywność i realizowanie aspiracji,
 • zaspokajać oczekiwania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych, poprzez doskonalenie programów kształcenia,
 • systematycznie dostosowywać ofertę edukacyjną do aktualnych tendencji wynikających z rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • zapewnić studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych wsparcie, dydaktyczne, naukowe, materialne i społeczne,
 • tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo – dydaktycznych,
 • dbać o różnorodność prowadzonych badań w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu ,przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych,
 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,
 • współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo – badawczymi oraz edukacyjnymi,
 • współpracować z otoczeniem społeczno – gospodarczym,
 • dbać o wysoki poziom infrastruktury dydaktycznej i naukowej,
 • dążyć do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z opieką medyczną na bazie klinicznej, współpracując ze Szpitalem Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym, Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną i innymi podmiotami leczniczymi,
 • dbać o wysoki poziom i stały rozwój kadry administracyjnej,

Każdy pracownik Wydziału Lekarskiego UJ CM bez względu na zajmowane stanowisko, zobowiązany jest w swojej codziennej pracy do wywiązywania się z powierzonych mu zadań tak, aby realizować Politykę jakości WL i dbać o dobry wizerunek Wydziału.