Zasady składania zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych lub zaliczeniowych i ich rozstrzygania na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

  1. W przypadku uwag merytorycznych do zadań egzaminacyjnych, student ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenie niezwłocznie po zakończeniu egzaminu testowego, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej.
  2. Zastrzeżenie składa się na ręce osoby przeprowadzającej egzamin.
  3. Zastrzeżenie powinno zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu, datę egzaminu, wersję testu (jeśli więcej niż jedna), numer kwestionowanego zadania, treść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
  4. Decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu zastrzeżenia podejmuje Koordynator Przedmiotu i przedstawia ją do wiadomości studentów w momencie publikacji wyników egzaminu.
  5. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za zadania unieważnione nie są przyznawane, co może zmieniać próg zdania egzaminu.

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka