Pomoc materialna

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych 2022/2023:

W systemie USOSweb uruchomiona została możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym upływa 31 stycznia 2023 roku.  Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do Dziekanatu.

 

Regulaminy:

Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Domy studenckie:
Informacja o wnioskach w roku akademickim 2022/2023

 

Stypendium Rektora (poprzednio dla najlepszych doktorantów):

Kryteria na rok 22/23

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051 zł netto miesięcznie na członka rodziny:

próg I – dochód 0-700 zł – stypendium 1000 zł miesięcznie;
próg II – dochód 701-1051 zł– stypendium 900 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

 

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023:

1550 zł miesięcznie w okresie od października do grudnia 2022 r.;
1200 zł miesięcznie w pozostałym okresie roku akademickiego 2022/2023. 

Przyznana studentowi lub doktorantowi łączna kwota stypendium rektora i stypendium socjalnego, w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora tj. 2435 zł.

 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

w stopniu lekkim – 450 zł miesięcznie;
w stopniu umiarkowanym – 850 złmiesięcznie;
w stopniu znacznym – 1150 zł miesięcznie.

 

Zapomoga:

maksymalna wysokość do 2500 zł (jednorazowo);
w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny – maksymalnie do 4000 zł (jednorazowo);
w przypadku skutków konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, będącej krajem stałego miejsca zamieszkania doktoranta lub członka najbliższej rodziny doktoranta – do 5000 zł (jednorazowo).