Inne wyjazdy

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiczną w roku akademickim 2021/22 wyjazdy do USA są zawieszone.


ROCHESTER 2019/20

Uniwersytet w Rochester (New York, USA  http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 3 miejsca (ewentualne dodatkowe miejsce finansowane częściowo ze środków UJ CM*), celem odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych.

Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i “kieszonkowego”.

Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • 2 listy rekomendacyjne (od wykładowców Wydziału Lekarskiego UJ CM),
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

W związku z COVID-19 w roku akademickim 2021/22 wyjazdy do USA są wstrzymane.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).


KALIFORNIA 2020/21 – Kursy kliniczne

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na kursy kliniczne dla najlepszych studentów V roku kierunku lekarskiego w jednej z niżej wymienionych uczelni w Kalifornii (USA) w okresie październik 2020 – czerwiec 2021:

Koszty podróży (do wysokości 3500 zł) i pobytu (2 miesiące: zakwaterowanie, transport na miejscu – tam gdzie to konieczne, kieszonkowe) zostaną pokryte przez Wydział Lekarski UJ CM*. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty wizy, ubezpieczenia i inne wydatki.
Studenci zakwalifikowani do UCLA muszą zdać egzamin TOEFL.

Wydział Lekarski pokrywa opłaty za dwa kursy kliniczne. W University of California Los Angeles student odbywa dodatkowy kurs na koszt własny.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą legitymować się:

1) bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen ze wszystkich lat studiów co najmniej 4,0),
2) działalnością w kołach naukowych (potwierdzoną przez opiekuna koła, wygłoszone i nagrodzone prace),
3) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Uwaga! W trakcie pobytu w Kalifornii może być potrzebne prawo jazdy.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • list rekomendacyjny,
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. nr 6) do dnia 17 marca 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w maju 2020 r.

W związku z COVID-19 w roku akademickim 2021/22 wyjazdy do USA są wstrzymane.

Komisja kwalifikacyjna decyduje do której z ww. uczelni student zostanie skierowany.
W podaniu należy określić preferowany rodzaj praktyki (decyzja co do terminu i rodzaju kursu zależy od uczelni przyjmującej).
W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: adres, e-mail, numer telefonu, skype.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

Wielkość fontu
Kontrast