Inne wyjazdy

 


ROCHESTER 2019/20

Uniwersytet w Rochester (New York, USA  http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 3 miejsca (ewentualne dodatkowe miejsce finansowane częściowo ze środków UJ CM*), celem odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych.

Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i “kieszonkowego”.

Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • 2 listy rekomendacyjne (od wykładowców Wydziału Lekarskiego UJ CM),
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 13 maja 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 maja 2019 r. (obecność obowiązkowa).

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).


KALIFORNIA 2020/21Kursy kliniczne

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na kursy kliniczne dla najlepszych studentów V roku kierunku lekarskiego w jednej z niżej wymienionych uczelni w Kalifornii (USA) w okresie październik 2020 – czerwiec 2021:

Koszty podróży (do wysokości 3500 zł) i pobytu (2 miesiące: zakwaterowanie, transport na miejscu – tam gdzie to konieczne, kieszonkowe) zostaną pokryte przez Wydział Lekarski UJ CM*. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty wizy, ubezpieczenia i inne wydatki.
Studenci zakwalifikowani do UCLA muszą zdać egzamin TOEFL.

Wydział Lekarski pokrywa opłaty za dwa kursy kliniczne. W University of California Los Angeles student odbywa dodatkowy kurs na koszt własny.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą legitymować się:

1) bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen ze wszystkich lat studiów co najmniej 4,0),
2) działalnością w kołach naukowych (potwierdzoną przez opiekuna koła, wygłoszone i nagrodzone prace),
3) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Uwaga! W trakcie pobytu w Kalifornii może być potrzebne prawo jazdy.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • list rekomendacyjny,
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. nr 6) do dnia 17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo! W związku z zaleceniami ograniczenia kontaktów bezpośrednich można przesłać skan dokumentów w formacie PDF (w jednym pliku!) w dobrej jakości na adres email: awilk@cm-uj.krakow.pl. W tytule wiadomośći, proszę napisać: KALIFORNIA
Proszę o następującą kolejność dokumentów: list motywacyjny, CV, średnia ocen (jeśli Państwo posiadają), transkrypt (jeśli Państwo posiadają), zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, list rekomendacyjny. 
Jeśli do tej pory nie odebrali Państwo średniej ocen i transkryptu z dziekanatu, będą one przekazane – nie ma potrzeby ich odbierać.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w maju 2020 r.

Komisja kwalifikacyjna decyduje do której z ww. uczelni student zostanie skierowany.
W podaniu należy określić preferowany rodzaj praktyki (decyzja co do terminu i rodzaju kursu zależy od uczelni przyjmującej).
W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: adres, e-mail, numer telefonu, skype.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

Wielkość fontu
Kontrast