Inne wyjazdy


ROCHESTER 2024/2025
(dot. studentów V roku kierunku lekarskiego)

Uniwersytet w Rochester (New York, USA  http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 4 miejsca celem odbycia 2-miesięcznych studiów klinicznych (8 tygodni).

Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i „kieszonkowego” w wysokości 3000 $.

Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego – wymagany wynik egzaminu TOEFL: 26 pkt za część „speaking” oraz co najmniej 100 pkt (na 120) za całość lub CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego): poziom C1.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • list motywacyjny (UWAGA! w lewym górnym rogu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer telefonu, adres e-mail w domenie „student.uj.edu.pl” (dodatkowo można podać także inny adres e-mail),
 • CV,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • 2 listy rekomendacyjne (od wykładowców Wydziału Lekarskiego UJ CM),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Skan dokumentacji należy przesłać najpóźniej do 13 maja 2024 r. w jednym pliku PDF na adres e-mail:  awilk@cm-uj.krakow.pl (kolejność: list motywacyjny z podpisem, CV, średnia ocen wydana przez dziekanat, transkrypt, potwierdzenie znajomości języka angielskiego, 2 listy rekomendacyjne – w tytule wiadomości należy napisać: „ROCHESTER 2024-25 wniosek”).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 14.00.


Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).


KALIFORNIA 2020/21 – Kursy kliniczne

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na kursy kliniczne dla najlepszych studentów V roku kierunku lekarskiego w jednej z niżej wymienionych uczelni w Kalifornii (USA) w okresie październik 2020 – czerwiec 2021:

Koszty podróży (do wysokości 3500 zł) i pobytu (2 miesiące: zakwaterowanie, transport na miejscu – tam gdzie to konieczne, kieszonkowe) zostaną pokryte przez Wydział Lekarski UJ CM*. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty wizy, ubezpieczenia i inne wydatki.
Studenci zakwalifikowani do UCLA muszą zdać egzamin TOEFL.

Wydział Lekarski pokrywa opłaty za dwa kursy kliniczne. W University of California Los Angeles student odbywa dodatkowy kurs na koszt własny.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą legitymować się:

1) bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen ze wszystkich lat studiów co najmniej 4,0),
2) działalnością w kołach naukowych (potwierdzoną przez opiekuna koła, wygłoszone i nagrodzone prace),
3) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Uwaga! W trakcie pobytu w Kalifornii może być potrzebne prawo jazdy.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • list rekomendacyjny,
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. nr 6) do dnia 17 marca 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w maju 2020 r.

W związku z COVID-19 w roku akademickim 2021/22 wyjazdy do USA są wstrzymane.

Komisja kwalifikacyjna decyduje do której z ww. uczelni student zostanie skierowany.
W podaniu należy określić preferowany rodzaj praktyki (decyzja co do terminu i rodzaju kursu zależy od uczelni przyjmującej).
W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: adres, e-mail, numer telefonu, skype.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).