Zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne zdarzenia losowe mające wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz dokumenty poświadczające zdarzenie losowe. Oświadczenie o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu dochodu w rodzinie studenta w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zasady przyznawania zapomogi określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r.) oraz Zarządzeniu nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 Rektora UJ.

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.