Zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi lub doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym chorobą wnioskodawcy lub członka jego rodziny, urodzeniem dziecka, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Trudną sytuację życiową należy udokumentować, w tym jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy i jego sytuację materialną.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające trudną sytuację życiową/materialną studenta. 

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., wniosek o zapomogę należy składać w systemie USOSweb wyłącznie w wersji elektronicznej. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i jej wpływ na studiowanie np w postaci skanów. Wydruk wniosku nie jest wymagany.

Zasady przyznawania zapomogi określone są w Regulaminie ustalania świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów UJ  ( Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z dnia 1 października 2019 r.)

Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor UJ w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Wielkość fontu
Kontrast