Stypendium rektora

Informacja dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

Listę rankingową dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich sporządza się szeregując uprawnionych wnioskodawców przyjętych na pierwszy rok danego kierunku studiów w podstawowej jednostce organizacyjnej według rangi olimpiady i zajętej lokaty, umieszczając na pierwszym miejscu laureatów olimpiad międzynarodowych, następnie laureatów olimpiad przedmiotowych, a następnie finalistów olimpiad przedmiotowych.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora na I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostały określone przez Rektora w załączniku z nr 10 do Regulaminu świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów UJ

Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r.

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 16 października 2020r.

Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z dnia 25 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 106 Rektora UJ z dnia 28 września 2021r.

Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – informacje ogólne

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej bez załączników w sekretariacie ds. pomocy materialnej na wydziale. Załączniki będące potwierdzeniami osiągnięć należy załączyć jedynie do wniosku w systemie USOSweb. Do przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki ustala Rektor UJ w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Średnia ocen

Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Średnią ważoną ocen należy zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta. Sekretariat danego kierunku studiów ma obowiązek obliczyć średnią ważoną ocen studenta w systemie USOS. W przypadku rozbieżności w obliczeniu średniej ocen przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbieżność tę należy wyjaśnić z pracownikiem sekretariatu zajmującym się tokiem studiów na danym kierunku. 

W przypadku studentów 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Do średniej ocen z III roku studiów I stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej. Dla studentów I roku studiów drugiego stopnia tworzy się dwie listy rankingowe: dla studentów, którzy ukończyli studia w UJ (z ważoną średnią ocen) oraz dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UJ (z arytmetyczną średnią ocen).

zaświadczenie – stypendium rektora – I rok studia II stopnia

Ocena wniosków i przyznanie świadczenia

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku (specjalności) na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Do 100% studentów wlicza się także studentów powtarzających rok studiów i studentów urlopowanych. W przypadku studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na pierwszy rok studiów na dzień 15 października danego roku akademickiego. 

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia II stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów (wg tabeli, która znajduje się w załącznik nr 10 do Regulaminu). Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.

Sporządza się jeden, wspólny ranking dla wszystkich form studiów na danym roku i kierunku/specjalności studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie).

Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:

Średnia ocen poniżej 4,0.
2. Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się o przyznanie stypendium na 1 roku studiów drugiego stopnia.
3. Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
4. Publikacje o charakterze innym niż wymienione w regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu).
5. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
6. Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
7. Prowadzenie warsztatów.
8. Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
9. Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w regulaminie.
10. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
61
11. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
12. Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
13. Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
14. Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
15. Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.

1.

Stypendium rektora można pobierać tylko na jednym kierunku. Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który ukończył już jeden kierunek studiów, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, które zostały rozpoczęte w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia. W tym przypadku może on otrzymywać stypendium rektora nie dłużej niż przez okres trzech lat. Stypendium rektora może otrzymywać student, który otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Koordynatorzy

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

mgr inż. Elżbieta Serafin
e-mail: elzbieta.serafin@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 397
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 14.00
Czwartek: bez przyjęć stron