Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 23 maja 2023 roku włączona zostanie dla Państwa możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024

 

W roku akademickim 2023/2024 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim CM, w ramach I i II tury, jest dochód przypadający na członka rodziny studenta za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz odległość miejsca zamieszkania od Krakowa zgodnie z Zarządzeniem nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb (zgodnie z Zarządzeniem nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.).

Cudzoziemcy składają elektroniczny wniosek  o przyznanie miejsca w Domu  Studenckim CM, wyłącznie za pośrednictwem strony USOSweb

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z uwzględnieniem informacji o dochodzie (I i II TURA). Kryterium dochodu (w ramach I i II tury) nie dotyczy cudzoziemców;
 • z pominięciem informacji o dochodzie.

Wnioski bez informacji o dochodzie zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez podawania informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej jednak wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez uwzględniania informacji o dochodzie!

W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla dziecka, współmałżonka, bądź opiekuna studenta niepełnosprawnego wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka, opiekuna studenta niepełnosprawnego (w przypadku ubiegania się o miejsce dla współmałżonka), bądź przez studenta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).

Uwaga! Do odwołania wstrzymana zostaje możliwości przyznawania studentom  drugiego miejsca w Domu Studenckim CM.


APLIKOWANIE

Studenci aplikujący o miejsce w Domu Studenckim CM z uwzględnianiem informacji o dochodzie będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków:

 • w PIERWSZEJ (I) TURZE do dnia 16 czerwca 2023 roku;
 • w DRUGIEJ (II A; II B, II C) TURZE przewidywanej do dnia:
  • 4 sierpnia 2023 roku II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
  • 11 sierpnia 2023 roku II B dla osób rekrutujących się na studia II stopnia;

UWAGA! Wszystkie elektroniczne wnioski, które zostaną złożone po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (turze „bez podawania informacji o dochodzie”).

 • „Tura bez podawania informacji o dochodzie” jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc po turze I oraz II, zgodnie z terminami podanymi w załączniku nr 1 do Komunikatu nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 19 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Komunikatu nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 maja 2023 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w Zespole Domów Studenckich CM przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2023/2024 (zwanego dalej „Komunikatem”).

WAŻNA INFORMACJA !

Wniosek o miejsce w Domu Studenckim CM należy złożyć w odpowiednim aplikowaniu w USOSweb dla studentów UJ CM (UWAGA! nie dla studentów UJ).

Na rok akademicki 2023/2024 uruchomione zostaną OSOBNE wnioski (aplikowania) w USOSweb:

 • dla studentów już studiujących na CM;
 • osób przyjętych na 1 rok studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich;
 • osób przyjętych na 1 rok studiów 2 stopnia;
 • oraz w ramach tury bez podawania informacji o dochodzie!

UWAGA!

Studenci UJ CM – obcokrajowcy powinni złożyć wniosek we właściwym aplikowaniu, ale na ekranie czwartym nie podawać informacji o dochodzie – system taki wniosek przepuści!


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

 • Wyniki przyznań z PIERWSZEJ TURY zostaną ogłoszone dnia 26 czerwca 2023 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 11 sierpnia 2023 rokuw systemie USOSweb
 • Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 18 sierpnia 2023 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” zostaną ogłoszone w dniach: 7 lipca, 11 sierpnia oraz 18 sierpnia 2023 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w Domach Studenckich CM tj. od początku września 2023 r. miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


KAUCJA i OPŁATY

Wpłaty kaucji należy dokonać niezwłocznie tj. do 5 dni od dnia przyznania miejsca w Domu Studenckim CM i jednocześnie z zachowaniem terminów podanych w załączniku nr 1 do Komunikatu.

 • Studenci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w PIERWSZEJ TURZE mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 24 lipca 2023 r.
 • Studenci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II A mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 25 sierpnia 2023 r.
 • Studenci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II B mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż do 1 września 2023 r.
 • W przypadku tury bez uwzględniania informacji o dochodzie terminy wpłaty kaucji to:
  • Nie później niż do 24 lipca 2023 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc 7 lipca
  • nie później niż do 25 sierpnia 2023 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych 11 sierpnia
  • nie później niż 1 do września 2023 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc 18 sierpnia

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w Domu Studenckim CM zgodnie z cennikiem obowiązującym od roku akademickiego 2023/2024.

Warunkiem zakwaterowania w przyznanym miejscu w DS  CM jest wpłacona przez studenta kaucja.

UWAGA! Osoby które nie dokonają wpłaty kaucji we wskazanym terminie tracą przyznane miejsce w Domu Studenckim CM. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. 

W tytule wpłaty należy podać

imię i nazwisko,
numer indeksu (legitymacji studenckiej),
z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B” BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

 

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

1300 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

640 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

770 PLN

 

Szczegółowe informacje dotyczące cen określa  Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 maja 2023 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Zespole Domów Studenckich CM.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ROZPATRZENIE

Termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie podania o przydzielenie miejsca w Domu Studenckim CM w roku akademickim 2023/2024 określa załącznik nr 1 do Komunikatu.

GIEŁDA ZMIANY MIEJSC

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w Domu Studenckim CM będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student ma przyznane miejsce, jeśli wpłata nie znajdzie się na rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania).

Giełda zamiany miejsc zostanie uruchomiana w drugiej połowie sierpnia.

Studenci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim CM, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb, rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową.

Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać:

 • z przyznań z TURY I do dnia 8 września 2023 roku
 • z przyznań z TURY II A do dnia 8 września 2023 roku
 • z przyznań z TURY II B do dnia 8 września 2023 roku
 • z przyznań z „tury bez podawania informacji o dochodzie” do dnia: 8 września 2023 roku.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany kaucja nie podlega zwrotowi, z tym, że dla wniosków o przydzielenie miejsca w Domach Studenckich CM, złożonych po 8 września 2023 r., w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy dokonać rezygnacji do 3 dni od daty wpłaty kaucji, aby mogła zostać zwrócona studentowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w Domach Studenckich CM w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich CM można znaleźć w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagielloński


Domy Studenckie CM

Miejsca w Domach Studenckich CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w: ”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w Domu Studenckim CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb.

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszkania w innym pokoju, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM. 


Szczegółowe informacje: