Oświadczenie o dochodach

Szczegółowe informacje na temat ustalania wysokość dochodu w rodzinie studenta (na rok akademicki 2023/2024)

Oświadczenie o dochodach należy wygenerować w USOSWEB (https://www.usosweb.uj.edu.pl), wydrukować i wraz z dokumentacją dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego pok. nr 6 bądź przesłać pocztą na adres Wydziałowego Koordynatora Pomocy Materialnej, Dziekanat Wydziału Lekarskiego 31-008 Kraków, ul.Św. Anny 12. z dopiskiem „stypendium socjalne”.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F (lub braku dochodów) za 2022 r. STUDENTA i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice, pełnoletnie rodzeństwo do 26 roku życia, pobierające naukę w szkole wyższej).

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2022 r. zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika zawierających imię nazwisko, PESEL; formę opłacanego podatku; wysokość przychodu (nie dochodu); stawce podatku; wysokości opłacanego podatku.
 • Zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2022; (Zaświadczenie z ZUS-u) – w przypadku osób pobierających renty i emerytury z KRUS-u, działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na KRUS o zaświadczenie należy wystąpić do KRUS-u, a w przypadku rent i emerytur mundurowych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW).
 • Oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2022 – do wydrukowania z USOSweba przy wypełnianiu oświadczenia o dochodach.
 • Zaświadczenie z gminy bądź nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2022 r. ( studenta i członków rodziny studenta)
 • Zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego za 2022 r.
 • Zaświadczenie z KRUS potwierdzające ubezpieczenie społeczne rolników za 2022 r.
 • Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły średniej lub uczelni wyższej pełnoletniego rodzeństwa (do 26 roku życia).

Do rodziny studenta w oświadczeniu o dochodach nie wlicza się pełnoletniego rodzeństwa, które nie pobiera nauki w szkole wyższej lub rodzeństwa, które ukończyło 26 rok życia – chyba że posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 • Kopia skróconego aktu urodzenia w przypadku niepełnoletnich członków rodziny studenta.
 • Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
  • kserokopia świadectw pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku (studenta, członków rodziny studenta)
  • kserokopia PIT 11, 11A, 37, 36, 40 za 2022 r. (studenta, członków rodziny studenta)
 • Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
  • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub kserokopia umowy, jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2022r. wraz z kopią PIT 11, 11A, 37,36,40 itp.  (studenta, członków rodziny studenta).
  • zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został uzyskany (np. podpisanie umowy) jeśli uzyskanie dochodu miało miejsce w 2023 r. i nadal trwa (studenta, członków rodziny studenta).
 • Inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 września 2022 r., np:
  • kopię aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzającego alimenty lub oddalający powództwo o alimenty,
  • zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości wypłaconych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego w 2022 r.,
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów
  • osoby pozostające bez pracy – zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku bądź dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta można znaleźć w Zarządzeniu nr 113 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów UJ

 


Pliki do pobrania:

 

Wniosek o wydanie Zaświadczenia z US
Wzór Zaświadczenia z US o dochodzie
Oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami – wersja 1
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami – wersja 2

 


Koordynatorzy na Wydziale Lekarskim:

mgr inż Ewa Krieger-Śliwakowska
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

mgr inż. Elżbieta Serafin
e-mail: elzbieta.serafin@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 397
Pokój nr 6
Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 14.00

czwartek: bez przyjęć stron