Rekrutacja, programy, wyjazdy

Informacja na temat rekrutacji do szkół doktorskich zostanie ogłoszona na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (obecnie widnieją zeszłoroczne zasady):

https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/rekrutacja/zasady-naboru/

 

Regulaminy:

Regulamin studiów doktoranckich na UJ (Uchwała Senatu nr 46/IV/2015 ze zmianami)

 

Plany i programy studiów:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 paździenika 2012 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2012 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2013 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2014 r i w roku kolejnym.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2016 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2017 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2018 r.
Sylabusy przedmiotów objętych planami studiów znajdują się w systemie USOSweb.

 

Skład programowej ds. 4-letnich studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim na Wydziale Lekarskim UJ CM:
prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący rady

prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek rady
prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek rady
dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof. UJ – członek rady
prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek rady
dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek rady
dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – członek rady
lek. Gabriela Rusin – przedstawiciel doktorantów (medycyna)
mgr inż. Dagmara Wójcik – przedstawiciel doktorantów (biologia medyczna)

 

Możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych:

Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia doktorantów innych uczelni (3 miejsca w roku akademickim 2018/2019)
Wymiana osobowa w ramach programu wykonawczego z DAAD
European Molecular Biology Organisation EMBO – maksymalnie 3-miesięczne stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie, należy aplikować 3 miesiące przed planowanym wyjazdem
Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh
Erasmus+ Praktyka: szczegółowy regulamin oraz terminy składania wniosków znajdują się na stronie https://dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST – zasady, regulaminy
MOST – oferta

Wydział Lekarski UJ CM w ramach Programu Mobilności Studentów MOST, oferuje:

– jedno miejsce w semestrze zimowym oraz jedno miejsce w semestrze letnim na 4-letnich stacjonarnych studiach doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,

– jedno miejsce w semestrze zimowym oraz jedno miejsce w semestrze letnim na 3-letnich stacjonarnych studiach doktoranckich „International PhD studies in medical sciences” prowadzonych w języku angielskim w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,

– jedno miejsce w semestrze zimowym oraz jedno miejsce w semestrze letnim na 3-letnich stacjonarnych studiach doktoranckich „International PhD studies in medical sciences” prowadzonych w języku angielskim w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Program MOST

Wielkość fontu
Kontrast