Rekrutacja, programy, wyjazdy

Rekrutacja 2018/2019:

Informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie dostępne są na stronach Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (rekrutacja poprzedzona jest rejestracją w systemie ERK):

– studia stacjonarne
 

Pliki dla kandydatów:

– formularz oceny osiągnięć naukowych

– konspekt badawczy

– wykaz publikacji i streszczeń ze zjazdów dla Biblioteki Medycznej UJ CM

– zgoda opiekuna

zgoda kierownika jednostki oraz właściwego podmiotu leczniczego (na zatrudnienie)

zgoda kierownika jednostki oraz właściwego podmiotu leczniczego (na przeprowadzenie badań)

 

 

Regulaminy:

Regulamin studiów doktoranckich na UJ (Uchwała Senatu nr 46/IV/2015)

 

Plany i programy studiów:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 paździenika 2012 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2012 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia 1 paździenika 2013 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczęli/rozpoczną studia 1 paździenika 2014 r i w roku kolejnym.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczną studia 1 paździenika 2016 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczną studia 1 paździenika 2017 r.
Plan studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim dla uczestników studiów, którzy rozpoczną studia 1 paździenika 2018 r.

 

Sylabusy przedmiotów objętych planami studiów znajdują się w systemie USOSweb.

 

Przeniesienia z innych uczelni, możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych:

Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia doktorantów innych uczelni (3 miejsca w roku akademickim 2018/2019)
Wymiana osobowa w ramach programu wykonawczego z DAAD
European Molecular Biology Organisation EMBO – maksymalnie 3-miesięczne stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie, należy aplikować 3 miesiące przed planowanym wyjazdem
Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh
Erasmus+ Praktyka: szczegółowy regulamin oraz terminy składania wniosków znajdują się na stronie http://cirs.pl/n/pl/projekty-stazy-dla-studentow-program-erasmus/
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST – zasady, regulaminy
MOST – oferta

 

Wydział Lekarski UJ CM w ramach Programu Mobilności Studentów MOST, oferuje jedno miejsce na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplinie biologii medycznej