Zasady przepisania zaliczonego przedmiotu

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku:

  • wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności;
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet;
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, lub innej uczelni;
  • ponownego przyjęcia na studia.

Wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu należy składać do Prodziekana ds. studenckich w nieprzekraczającym terminie do 15 września danego roku (nie dotyczy studentów biorących udział w programie wymiany studenckiej).

W/w wniosek Dziekan przed wydaniem rozstrzygnięcia konsultuje z prowadzącym przedmiot (§ 11 ust. 3 Regulaminu studiów).

W związku z powyższym prowadzący przedmiot nie opiniuje wniosków w przedmiotowej sprawie na prośbę studentów.

W przypadku wniosków o uwzględnienie przedmiotów zaliczonych poza Wydziałem Lekarskim UJ CM, student winien przedstawić dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty kształcenia oraz przebieg studiów.

 

Prodziekan
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

prof. dr hab. Grzegorz Kopeć