Nostryfikacja dyplomów i stopni naukowych

Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. 2018 poz. 1881)

Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego postępowania nostryfikacyjne przeprowadza Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

1. Wnioskodawca składa do Uniwersytetu Jagiellońskiego wniosek (Załącznik *) wraz z następującymi załącznikami:

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów – oryginał do wglądu,
  2. kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów – oryginał do wglądu,
  3. kopie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia – oryginał do wglądu,
  4. oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia (Załącznik *),
  5. tłumaczenia na język polski dokumentów o których mowa w pkt. a-c sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP,
  6. życiorys w języku polskim *,
    wnioski przyjmowane są w okresie od 1 października do 31 marca.

2. Formalnej oceny wniosku oraz porównania programu studiów, efektów uczenia się, nadanych uprawnień, realizowanych praktyk zawodowych, oraz czasu trwania studiów dokonuje z upoważnienia Dziekana Wydziału Wydziałowa Komisja do Spraw Nostryfikacji Dyplomów ukończenia studiów za granicą, która wyniki tego porównania przedstawia Dziekanowi.

3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie studiów Dziekan Wydziału może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

4. Dziekan ustala warunki i terminy przeprowadzania egzaminów w porozumieniu z Koordynatorem przedmiotu.
Do egzaminu Wnioskodawca może przystąpić jeden raz.

5. Niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie, która wynosi – od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3605 zł w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

  * Wniosek, życiorys oraz oświadczenie proszę napisać komputerowo z własnoręcznym podpisem

————————————————————————————-

Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą