Nostryfikacja dyplomów i stopni naukowych

Zasady przeprowadzania przez Radę Wydziału lekarskiego UJ CM postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. 2018 poz. 1881)

Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 19 września 2013 r., zmieniona uchwałą z dnia 14.12.2017 r.

1. Rada Wydziału Lekarskiego UJ CM wszczyna postępowanie nostryfikujące na wniosek osoby ubiegającej się o przeprowadzanie tego postępowania.

2. Wnioskodawca składa do Rady Wydziału uzasadniony wniosek (Załącznik *) wraz z następującymi załącznikami:

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów – oryginał do wglądu,
  2. kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów kształcenia i czasu trwania studiów – oryginał do wglądu,
  3. kopie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia – oryginał do wglądu,
  4. oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia (Załącznik *),
  5. tłumaczenia na język polski dokumentów o których mowa w pkt. a-c sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  6. życiorys w języku polskim *,
  7. kopię dokumentu tożsamości – oryginał do wglądu.
    wnioski przyjmowane są w okresie od października do marca.

3. Formalnej oceny wniosku oraz porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów dokonuje z upoważnienia Rady Wydziału Wydziałowa Komisja do Spraw Nostryfikacji Dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, która wyniki tego porównania przedstawia Radzie Wydziału.

4. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie studiów Rada Wydziału podejmuje uchwałę o konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę brakujących egzaminów.

5. Zgodnie z ustaleniem Rady Wydziału Lekarskiego o terminie i formie egzaminu (pisemny, ustny, praktyczny) decyduje Komisja Nostryfikacyjna w porozumieniu z Koordynatorem przedmiotu. Do egzaminu Wnioskodawca może przystąpić jeden raz.

6. Niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie, która od 1 października 2018 r. wynosi 3205 zł w terminie 14 dni od wszczęcia postępowania.

  * Wniosek oraz życiorys proszę napisać komputerowo z własnoręcznym podpisem

Wielkość fontu
Kontrast