Stopień I rok I

Chemia żywności


Podstawy żywienia człowieka


Anatomia człowieka


Język angielski 1/3


Wychowanie fizyczne


Parazytologia


Socjologia medycyny


Psychologia ogólna


Epidemiologia chorób


Rola rodziny w żywieniu


Medyczne aspekty organizacji stanowisk pracy


Historia medycyny


Organizacja pracy w zakładach żywienia


Fizjologia człowieka 1/2


Podstawy diagnostyki klinicznej


Mikrobiologia ogólna i żywności 1/2


Toksykologia i bezpieczeństwo żywności


Edukacja żywieniowa


Higiena i zdrowotne aspekty żywności


Etyka


Ekologia i ochrona przyrody