Sprawy ochrony zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych

Wydziałowy Zespół do spraw Dobrostanu Zwierząt

Przewodniczący: dr Robert Pajdo – Katedra Fizjologii
Sekretarz: mgr inż. Maciej Panek – Katedra Immunologii
 mgr inż. Małgorzata Hajduk – Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
 prof. dr hab. Ryszard Korbut – Katedra Farmakologii

dr Robert Pajdo – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych od 25.10.2015 do 31.08.2024 r.

email: robert.pajdo@uj.edu.pl
tel.: 12 421 10 06 lub 12 619 96 30


Zadania Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt:

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2021 r. poz. 2338) wydziałowy zespół ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

 1. udzielanie porad:
  a) w sprawach:
       – związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
       – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
       – związanych z organizowanymi szkoleniami,
  b) dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;
 2. opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 3. monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;
 4. monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 5. zgłaszanie hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
 6. kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
 7. opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.