Informacje ogólne

Dokumenty związane z tokiem studiów

Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów 2021/2022

Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

 Oświadczenie o zmianie danych osobowych 

Wniosek o wyrażenie zgody na III termin egzaminu

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej (plik należy zapisać na dysku, a następnie otworzyć i uzupełnić)

karta wpisowa 2023/2024

  Deklaracja

 Zestawienie przedmiotów zrealizowanych w ramach programu ERASMUS

 Wniosek – opłata za powtarzanie 

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2013/2014)

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2013/2014)

 Prośba o udzielenie zgody na urlop dziekański

 Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

 Prośba o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Dokumenty wymagane do wydania dyplomu 2020/2021

Wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/20

Formularz dla Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiegohttps://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na Wydziale Lekarskim UJ CM na rok akademicki 2023/24 – zatwierdzone przez Radę Wydziału UJ CM w dn. 20 kwietnia 2023