Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci – obywatele polscy

Student, który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Student może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia. 
W wyjątkowych przypadkach, student, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Student, który ukończył 26. rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków. W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Studenci – cudzoziemcy

Student – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, m.in. z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia (jeżeli student/doktorant ukończył 26. rok życia), ubezpieczenie przy małżonku posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Batorego 24, 31-135 Kraków (kontakt: www.nfz-krakow.pl/kontakt). 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (formularze wniosku i oświadczenia dostępne na miejscu).

Wymagane dokumenty

Studenci: obywatele polscy:

 • dowód osobisty
 • legitymacja studencka

Studenci: cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • legitymacja studencka
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Studenci: cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji:

 • paszport
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • legitymacja studencka
 • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnymz Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) 
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

 

Ubezpieczenie członka rodziny studenta

Ubezpieczony student (z wyjątkiem studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka
 • akt małżeństwa
 • akt urodzenia dziecka
 • PESEL dziecka

Przydatne informacje

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich/ w przypadku UJ CM we właściwym Dziekanacie, który prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów I stopnia

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich/ w przypadku UJ CM do właściwego Dziekanatu po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 8 Prorektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ (załącznik poniżej)

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego, pokój nr 6 w godzinach przyjmowania stron:

 • poniedziałek 10.00 – 14.00
 • wtorek 10.00 – 14.00
 • środa 10.00 – 15.30
 • czwartek: bez przyjęć stron
 • piątek 10.00 – 14.00

 

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Tel. (12) 370 43 11
e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl

 

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Prorektora ds. Dydaktyki UJ z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Pliki do pobrania

 1. wniosek o objęcie ubezpieczeniem  zdrowotnym studenta lub doktoranta powyżej 26 r.ż.
 2. wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  członka rodziny studenta lub doktoranta powyżej 26 r.ż.
 3. rezygnacja z ubezpieczenia
Wielkość fontu
Kontrast