Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Student/doktorant- obywatel RP

który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Student/doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków, opiekunów prawnych jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student/doktorant może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia. 
W wyjątkowych przypadkach, student/doktorant, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Student/doktorant, który ukończył 26. rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków. W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Studenci/doktoranci – cudzoziemcy

Student/doktorant – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, m.in. z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia (jeżeli student/doktorant ukończył 26. rok życia), ubezpieczenie przy małżonku posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Student/doktorant, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Wadowicka 8W, 30-415  Kraków, tel (12) 430-64-40 , http://www.nfz-krakow.pl

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym wypełnia właściwy wniosek ( załączniki do pobrania poniżej). Wniosek należy wydrukować, wypełnić a następnie przesłać skan na adres mailowy : ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl. nie wcześniej niż 3 dni przed ukończeniem 26 roku życia. Oryginał wniosku należy przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, ul.Św. Anny 12 , 31-008 Kraków z dopiskiem „ubezpieczenie zdrowotne”, bądź dostarczyć osobiście.

 

Wymagane dokumenty

Studenci/doktoranci : obywatele polscy:

 • dowód osobisty
 • legitymacja studencka/doktorancka

Studenci/doktoranci: cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • legitymacja studencka/doktorancka
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Studenci/doktoranci: cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji:

 • paszport
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • legitymacja studencka/doktorancka
 • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W) 
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

 

Ubezpieczenie członka rodziny studenta/doktoranta

Ubezpieczony student/doktorant (z wyjątkiem studentów/doktorantów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka
 • akt małżeństwa
 • akt urodzenia dziecka
 • PESEL dziecka

Przydatne informacje

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument można odebrać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, pokój nr 6 , który prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, który zgłosił członków rodziny do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów I stopnia

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni ponownie złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ (załącznik poniżej)

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego, pokój nr 6 w godzinach przyjmowania stron:

 • poniedziałek 10.00 – 14.00
 • wtorek 10.00 – 14.00
 • środa 10.00 – 14.00
 • czwartek: bez przyjęć stron
 • piątek 10.00 – 14.00

 

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
Św. Anny 12, 31-008 Kraków, pokój nr 6
Tel. (12) 370 43 11

e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl

 

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Pliki do pobrania

 1. wniosek o objęcie ubezpieczeniem  zdrowotnym studenta lub doktoranta powyżej 26 r.ż.
 2. wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  członka rodziny studenta lub doktoranta powyżej 26 r.ż.
 3. rezygnacja z ubezpieczenia