Zaliczenie roku i stypendia

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki

W celu zaliczenia roku studiów doktorant powinien sprawdzić, czy wszystkie uzyskane oceny i zaliczenia są wpisane do systemu USOSweb, a następnie w terminie do 30 czerwca (jeśli jest to dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym) złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim wraz z wymaganymi załącznikami (np. pierwsze strony publikacji, programy konferencji),
  2. opinię opiekuna naukowego

Wnioski o przyznanie wszystkich rodzajów stypendiów na rok akademicki 2022/2023 należy składać przez system USOSweb a następnie wydrukować i dostarczyć do Dziekanatu.

Doktorant, który złożył sprawozdanie do 30 czerwca może złożyć uzupełnienie sprawozdania (wzór zostanie zamieszczony w lipcu br.) obejmujące okres od 1 lipca do 30 września.

Jeśli doktorant nie wypełni w danym roku wszystkich wymagań przewidzianych w programie i planie studiów (w tym nie zdobędzie wszystkich zaliczeń), powinien złożyć zaopiniowane przez opiekuna/promotora podanie do kierownika studiów o:

  • powtórzenie niezaliczonego przedmiotu w kolejnym roku (w przypadku, gdy doktorant był zapisany na konkretny przedmiot i nie zdał egzaminu lub nie uzyskał zaliczenia – takie prawo można uzyskać tylko raz w toku całych studiów) lub
  • przeniesienie niezrealizowanych obowiązków na kolejny rok studiów (np. doktorant nie brał udziału w obowiązkowych zajęciach, nie wykonał praktyki dydaktycznej, nie złożył wniosku o wyznaczenie promotora do końca VII semestru studiów),

Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta (podanie w tej sprawie do kierownika studiów doktoranckich musi być złożone do 30 czerwca), może przedłużyć termin składania dokumentów do 30 września. Niezłożenie dokumentów w terminie będzie skutkować skreśleniem ze studiów.

Brak wpisu z danego przedmiotu w systemie USOSweb oznacza brak zaliczenia. Brak wpisu bez odpowiednich podań (zob. powyżej) uniemożliwia uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów, co może skutkować skreśleniem ze studiów.

Podobnie jak w poprzednich latach załącznikiem potwierdzającym prowadzenie zajęć (lub uczestnictwo w prowadzeniu) powinna być karta indywidualnego wykonania zajęć dydaktycznych, drukowana z systemu USOS przez osoby rozliczające pensum dydaktyczne w danej jednostce. Doktorant powinien pilnie skontaktować się z tymi osobami.

Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.

 

Informacje dotyczące wniosków o przedłużenie okresu trwania studiów:

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
łącznie nie dłużej niż o rok.

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich,
2) uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora w imieniu kierownika studiów bardzo proszę o dokładną analizę „długotrwałych badań naukowych” i przedstawienie harmonogramu postępów w pracy na najbliższy rok.

– – – – – – –

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku (zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim + zmiana od roku akad. 2021/22

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wzór sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023, które należy złożyć do 30 czerwca 2023 r.

oraz wzór uzupełnienia ww. sprawozdania za okres od 1 lipca do 30 września br.