Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, została dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2022/2023

 

W roku akademickim 2022/2023 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim CM, w ramach I i II tury, jest dochód przypadający na członka rodziny studenta za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz odległość miejsca zamieszkania od Krakowa.

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz elektroniczny, za pośrednictwem strony USOSweb (zgodnie z Zarządzeniem nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz cudzoziemcy składają elektroniczny wniosek  o przyznanie miejsca w Domu  Studenckim CM, wyłącznie za pośrednictwem strony USOSweb

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

 • z uwzględnieniem informacji o dochodzie(I i II TURA). Kryterium dochodu (w ramach I i II tury) nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej oraz cudzoziemców.
 • z pominięciem informacji o dochodzie.

Wnioski bez informacji o dochodzie zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez uwzględniania informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej jednak wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Dotyczy to tylko i wyłącznie tury bez uwzględniania informacji o dochodzie!

Wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).

W przypadku zamiaru ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka, bądź dziecka wymagane jest uzupełnienie i złożenie w odpowiednim dziekanacie dokumentu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzupełnionego przez współmałżonka (w przypadku ubiegania się o miejsce dla niepracującego współmałżonka), bądź przez studenta/doktoranta (w przypadku ubiegania się o miejsce dla dziecka).

Uwaga! Do odwołania wstrzymana zostaje możliwości przyznawania studentom i doktorantom drugiego miejsca w domu studenckim CM.


APLIKOWANIE

Studenci aplikujący o miejsce w DS z uwzględnianiem informacji o dochodzie będą mieli możliwość składania elektronicznie wniosków:

 • w PIERWSZEJ (I) TURZE  do dnia 1 lipca 2022 roku
 • w DRUGIEJ (II A; II B) TURZE przewidywanej do dnia:
  • 5 sierpnia 2022 roku – II A dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie;
  • 12 sierpnia 2022 roku – II B dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie elektroniczne wnioski, które zostaną złożone po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (turze bez uwzględniania informacji o dochodzie).

 • Tura bez uwzględniania informacji o dochodzie jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w ramach wolnych miejsc po turze I oraz II, zgodnie z terminami podanymi w załączniku nr 1 do Komunikatu nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 maja 2022 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2022/2023 (zwanego dalej „Komunikatem”).

WAŻNA INFORMACJA !

Wniosek o miejsce w domu studenckim należy złożyć w odpowiednim aplikowaniu!

Na rok akademicki 2022/2023 uruchomione zostaną OSOBNE wnioski dla studentów już studiujących na CM, osób przyjętych na 1 rok studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich, osób przyjętych na 1 rok studiów 2 stopnia, doktorantów oraz w ramach tury bez podawania informacji o dochodzie!


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZYZNAŃ

 • Wyniki przyznań z PIERWSZEJ TURY zostaną ogłoszone dnia 8 lipca 2022 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z TURY II A zostaną ogłoszone dnia 12 sierpnia 2022 rokuw systemie USOSweb
 • Wyniki przyznań z TURY II B zostaną ogłoszone dnia 19 sierpnia 2022 rokuw systemie USOSweb.
 • Wyniki przyznań z „tury bez uwzględniania informacji o dochodzie” zostaną ogłoszone w dniach: 8 lipca, 12 sierpnia oraz 19 sierpnia 2021 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


KAUCJA i OPŁATY

Wpłaty kaucji należy dokonać niezwłocznie tj. do 5 dni od dnia przyznania miejsca w Domu Studenckim CM i jednocześnie z zachowaniem terminów podanych w załączniku nr 1 do Komunikatu.

 

 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w PIERWSZEJ TURZE mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 1 sierpnia 2022 r.
 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II A mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 31 sierpnia 2022 r.
 • Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim CM w TURZE II B mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 5 września 2022 r.
 • W przypadku tury bez uwzględniania informacji o dochodzie terminy wpłaty kaucji to:
  • nie później niż 1 sierpnia 2022 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc 8 lipca
  • nie później niż 31 sierpnia 2022 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych 12 sierpnia
  • nie później niż 5 września 2022 r. – dotyczy tury przydzielania wolnych miejsc 19 sierpnia

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w Domu Studenckim

Warunkiem zakwaterowania w przyznanym miejscu w Domu Studenckim CM jest wpłacona przez studenta lub doktoranta kaucja.

Osoby które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie tracą przyznane miejsce w DS. Miejsce przekazywane jest do dalszego rozdysponowania.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. W tytule wpłaty należy podaćimię i nazwisko, numer indeksu (legitymacji studenckiej), z dopiskiem „kaucja”

Numer Konta do wpłaty kaucji:

KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B” BADURSKIEGO W KRAKOWIE:

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

św. Anny 12

31- 008 Kraków

BANK PEKAO S.A.

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

 

Tabela wysokości kaucji za miejsce w DS

Dom Studencki

Rodzaj przyznanego pokoju

Wysokość Kaucji

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 1-osobowym

1150 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym

600 PLN

Badurskiego A oraz Badurskiego B

miejsce w pokoju 2-osobowym większym

720 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące cen: 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ROZPATRZENIE

Termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie podania o przydzielenie miejsca w Domu Studenckim CM w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 1 do Komunikatu.

GIEŁDA ZMIANY MIEJSC

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w DS będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student ma przyznane miejsce jeśli wpłata nie znajdzie się na rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania.

Giełda zamiany miejsc zostanie uruchomiana w drugiej połowie sierpnia.

Studenci i Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim CM, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb, rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim można dokonać:

 • z przyznań z PIERWSZEJ TURY do dnia 9 września 2022 roku
 • z przyznań z TURY II A do dnia 9 września 2022 roku
 • z przyznań z TURY II B do dnia 9 września 2022 roku
 • z przyznań z „tury bez uwzględniania informacji o dochodzie” do dnia: 9 września 2022 roku. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym kaucja nie podlega zwrotowi. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w Domach Studenckich CM w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich

CM można znaleźć w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z późniejszymi zmianami.


Domy Studenckie CM

WAŻNA INFORMACJA !

Z uwagi na sytuację związaną z wojną w Ukrainie oraz przeznaczeniem Domu Studenckiego „D” na tymczasowe miejsce schronienia dla Uchodźców możliwość składania wniosków o miejsce w Domu Studenckim „D” póki co nie zostanie uruchomiona – powyższe ustalenia są przejściowe i mogę ulec zmianie w późniejszym terminie.

Miejsca w Domach Studenckich CM przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: „Nie chcę zamieszkać w: ”.

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zainteresowany uzyskaniem miejsca w Domu Studenckim CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb.

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszkania w innym pokoju domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM.