Uchwała nr 3/04/2024 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2024/2025

 

Uchwała nr 3/04/2024
Rady Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów
z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2024/2025.

 

Na podstawie § 30 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2024/2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/ – / Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

kierunek lekarski:

kierunek lekarsko-dentystyczny:

kierunek dietetyka:


Powrót