Ogłoszenia


Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2022

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2022   Szanowni Państwo, w ślad za podpisanym w dniu 13 kwietnia br. prowizorium podziału subwencji badawczej na rok 2022, Władze Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podjęły decyzję o  podziale środków na tzw. projekty własne Uczelni […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2021

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2021   Uprzejmie zawiadamiam – w nawiązaniu do Komunikatu nr 9 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 28 kwietnia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z dnia 23 stycznia 2019 r. – że wnioski o nagrody […]

Modyfikacja zasad współfinansowania publikacji ze środków rezerwy dziekańskiej

Kraków, dnia 8 kwietnia 2022 r. Do kadry naukowej Wydziału Lekarskiego UJ CM Szanowni Państwo, Zgodnie z informację przekazaną na dwóch kolejnych Radach Wydziału w lutym i marcu kolegium dziekańskie poddało analizie koszty związane ze współfinansowaniem publikacji naukowych z rezerwy dziekańskiej. W szczególności dotyczyło to kosztów związanych z publikacjami w wydawnictwie Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). W oparciu o te analizy podjęto decyzję o wstrzymaniu współfinansowania artykułów wydawanych w pismach MDPI (m.in. Journal of Clinical […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r.

 Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 4,000 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2020  Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 28 lutego 2022 r.

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studenci i doktoranci (UJ i UJ CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Studenci i doktoranci niespełniający kryteriów formalnych do ubiegania się o zapomogę z Funduszu Stypendialnego, w tym doktoranci w szkołach doktorskich mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi ze środków własnych Uniwersytetu, jeśli znaleźli się […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 15 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych brutto miesięcznie. Nabór będzie trwał do 31 marca 2022 r. Wszystkie informacje zawarto w załączniku: Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium […]

Solidarni z Ukrainą – wsparcie finansowe

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezieniem się przez naszych studentów i doktorantów oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi.   Zapomoga z Funduszu Stypendialnego O wyższą kwotę zapomogi mogą ubiegać się studenci i doktoranci poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego toczącego się w Ukrainie, bez względu na obywatelstwo. Wysokość zapomogi każdorazowo ustala Komisja Stypendialna dla Studentów […]

UJ CM – Solidarni z Ukrainą

Na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum studiuje liczna grupa studentek i studentów, doktorantek i doktorantów z Ukrainy, którzy bardzo potrzebują teraz naszej pomocy i życzliwości.  „W tej szczególnej chwili ze słowami wsparcia pragnę zwrócić się do licznego grona ukraińskich studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie jesteście sami i możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach” – zwrócił się wczoraj […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej po ocenie programowej na kierunku dietetyka WL UJ CM

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie: zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej po ocenie programowej na kierunku dietetyka WL UJ CM    Szanowni Państwo, Kierownicy jednostek organizacyjnych WL prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku dietetyka, Koordynatorzy przedmiotów obejmujących zajęcia laboratoryjne na kierunku dietetyka,   zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawartymi w raporcie stanowiącym podsumowanie oceny programowej […]

Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej

Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji NarodowejWielkość fontu
Kontrast