Ogłoszenia


Komunikat nr 14-2020 Dziekana dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJCM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.   Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJ CM W nawiązaniu do zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku uprzejmie informuję, że do dnia 30. września 2020 r. egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot mogą być prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zmiana formy zaliczenia końcowego lub egzaminu, sposób i termin jego przeprowadzenia wymagają zgody […]

Komunikat nr 13-2020 Dziekana dotyczący zasad zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r. Zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19 Informuję, że godziny pracy wolontaryjnej studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie epidemii COVID-19 mogą zostać zaliczone na poczet części praktyk wakacyjnych. Liczba zaliczonych godzin wolontaryjnych może maksymalnie wynosić: 15 w przypadku praktyk […]

WL – obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2019 r. niezależnie od posiadanych osiągnięć – przedłużenie terminu do 4.05.2020

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem każdego pracownika prowadzącego badania naukowe niezależnie od posiadanych osiągnięć i publikacji jest złożenie Arkusza samooceny za rok 2019   Termin złożenia Arkusza samooceny został przesunięty do dnia 4 maja br. E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy “Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach, kierownictwie projektami badawczymi i promotorstwie […]

Ankieta dotycząca zastosowania technologii immersyjnych (AR/VR) w edukacji zdalnej

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, dotyczącej wykorzystania mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality): Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality – VR) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – AR). Czy technologie VR/AR mają zastosowanie w nauczaniu zdalnym (e-learning), zwłaszcza w czasach pandemii? Obecnie obserwujemy jak kluczowym elementem staje się edukacja zdalna, łącząca różne formy e-learningu z metodami wirtualnej rzeczywistości VR i poszerzonej rzeczywistości […]

Warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku” – Webinaria Polskiej Akademii Nauk

Szanowani Państwo, serdecznie zapraszamy naukowców planujących złożenie aplikacji w konkursach ERC Starting i Consolidator Grants do udziału w kolejnych, interaktywnych webinariach „Wniosek ERC krok po kroku” prowadzonych przez ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Webinaria odbędą się na platformie ZOOM w kolejne czwartki dniach 14 maja, 18 czerwca i 9 lipca w godzinach 9:00 – 15:30. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku do konkursu […]

Komunikat nr 12-2020 Dziekana dotyczący realizacji w trybie zdalnym zajęć dowolnych na roku VI kierunku lekarskiego WL

Kraków, dnia 15 kwietnia 2020 r. Szanowni Państwo, Kierownicy Jednostek WL oraz Koordynatorzy zajęć dla VI roku: W nawiązaniu do wcześniejszego Komunikatu nr 11-2020 Dziekana WL dotyczącego szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych informuję, że zajęcia dowolne przewidziane dla studentów VI roku mogą być także prowadzone z zastosowaniem metod kształcenia na odległość. Możliwe jest łączenie studentów roku VI kierunku lekarskiego odbywających zajęcia dowolne wraz […]

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN – zaproszenie do składania wniosków

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Wydział Nauk Medycznych PAN przyznaje corocznie następujące nagrody naukowe: Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za najwybitniejsze wyniki badań, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Nagroda im. J. Śniadeckiego została utworzona uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału […]

Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienia dla studentów pracujących naukowo

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. “Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r. Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni. Formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz Regulamin Lauru Medycznego im. Dr Wacława Mazyla dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2020 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2018

Obniżenie opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 31 marca 2020 r. weszło w życie nowe zarządzenie w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prosimy o zapoznanie się z jego treścią: Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31marca2020 rokuWielkość fontu
Kontrast