Ogłoszenia


Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych – rok akademicki 2020/2021

Tura uzupełniania wniosków o przyznanie zapomogi oraz o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów UJ CM   W systemie USOSweb (zakładka Dla wszystkich > Wnioski) uruchomiona jest możliwość uzupełniania przez studentów i doktorantów wniosków o przyznanie na rok akademicki 2020/2021: zapomogi (wniosek o przyznanie zapomogi powinien zostać złożony do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia na jakie powołuje się wnioskujący); stypendium dla osób niepełnosprawnych (stypendium dla osób niepełnosprawnych […]

Komunikat w sprawie wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum od dnia 20.10.2020

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum od dnia 20.10.2020  

Decyzja w sprawie zajęć praktycznych/ praktyk studenckich w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Decyzja nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 października 2020 roku w sprawie: zajęć praktycznych/ praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Załącznik numer 1

Nabór wniosków na stypendium rektora

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2020 roku. Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające dlatego wniosek bez załączników należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wysłać […]

List prof. dr hab. M. Małeckiego Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie do Pana mgr Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego

 

Zasady zaliczania nieobecności na zajęciach na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na uzasadniony wniosek studenta, prowadzący zajęcia może uznać nieobecność na zajęciach za usprawiedliwioną. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach są w szczególności: zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, udział w posiedzeniu organu lub ciała kolegialnego Uniwersytetu oraz reprezentowanie Uniwersytetu na forum krajowym lub zagranicznym potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez Rektora lub upoważnioną osobę jak […]

Zasady ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz w ramach toku studiów wyrazić zgodę na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego. W przypadku ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego student składa podanie do dziekana wraz z uzasadnieniem w terminie do 5 dni od ogłoszenia oceny z poprawkowego […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 30 września 2020 r.

 Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 30 września 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019  Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 30 września 2020 r.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o naborze wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznaje stypendia studentom kierunków medycznych. Stypendia dedykowane są studentom z całej Polski. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. Stypendia przyznawane są studentom: kierunku lekarskiego, III, IV, V, VI roku studiów kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo III roku studiów I-go st. (studia stacjonarne) kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo I i II roku studiów […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2020/2021   Informuję, że nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim ze studentami programu Erasmus w grupach liczących 5 lub 6 osób zalicza się 2 godziny do pensum dydaktycznego za 1 godzinę prowadzonych zajęć. W przypadku grup liczących 3 lub 4 osoby przelicznik […]Wielkość fontu
Kontrast