Ogłoszenia


Regulamin Nagród Dziekana Wydziału Lekarskiego dla studentów ostatniego roku studiów WL UJ CM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego przyznaje co roku jedną nagrodę za najlepszą publikację oraz trzy nagrody za najwyższą średnią dla studentów ostatniego roku studiów. Warunkiem przyznania Nagrody za Najlepszą Publikację jest złożenie podania w formie elektronicznej ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) do dnia 30 maja z załączoną jedną publikacją opublikowaną w toku studiów z afiliacją WL UJ CM. Praca może zostać nagrodzona pod warunkiem, że aplikujący student […]

Komunikat nr 14-2020 Dziekana dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJCM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.   Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJ CM W nawiązaniu do zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku uprzejmie informuję, że do dnia 30. września 2020 r. egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot mogą być prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zmiana formy zaliczenia końcowego lub egzaminu, sposób i termin jego przeprowadzenia wymagają zgody […]

Komunikat nr 13-2020 Dziekana dotyczący zasad zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r. Zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19 Informuję, że godziny pracy wolontaryjnej studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie epidemii COVID-19 mogą zostać zaliczone na poczet części praktyk wakacyjnych. Liczba zaliczonych godzin wolontaryjnych może maksymalnie wynosić: 15 w przypadku praktyk […]

WL – obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2019 r. niezależnie od posiadanych osiągnięć – przedłużenie terminu do 4.05.2020

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem każdego pracownika prowadzącego badania naukowe niezależnie od posiadanych osiągnięć i publikacji jest złożenie Arkusza samooceny za rok 2019   Termin złożenia Arkusza samooceny został przesunięty do dnia 4 maja br. E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy “Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach, kierownictwie projektami badawczymi i promotorstwie […]

Ankieta dotycząca zastosowania technologii immersyjnych (AR/VR) w edukacji zdalnej

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, dotyczącej wykorzystania mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality): Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality – VR) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – AR). Czy technologie VR/AR mają zastosowanie w nauczaniu zdalnym (e-learning), zwłaszcza w czasach pandemii? Obecnie obserwujemy jak kluczowym elementem staje się edukacja zdalna, łącząca różne formy e-learningu z metodami wirtualnej rzeczywistości VR i poszerzonej rzeczywistości […]

Warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku” – Webinaria Polskiej Akademii Nauk

Szanowani Państwo, serdecznie zapraszamy naukowców planujących złożenie aplikacji w konkursach ERC Starting i Consolidator Grants do udziału w kolejnych, interaktywnych webinariach „Wniosek ERC krok po kroku” prowadzonych przez ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Webinaria odbędą się na platformie ZOOM w kolejne czwartki dniach 14 maja, 18 czerwca i 9 lipca w godzinach 9:00 – 15:30. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku do konkursu […]

Komunikat nr 12-2020 Dziekana dotyczący realizacji w trybie zdalnym zajęć dowolnych na roku VI kierunku lekarskiego WL

Kraków, dnia 15 kwietnia 2020 r. Szanowni Państwo, Kierownicy Jednostek WL oraz Koordynatorzy zajęć dla VI roku: W nawiązaniu do wcześniejszego Komunikatu nr 11-2020 Dziekana WL dotyczącego szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych informuję, że zajęcia dowolne przewidziane dla studentów VI roku mogą być także prowadzone z zastosowaniem metod kształcenia na odległość. Możliwe jest łączenie studentów roku VI kierunku lekarskiego odbywających zajęcia dowolne wraz […]

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN – zaproszenie do składania wniosków

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Wydział Nauk Medycznych PAN przyznaje corocznie następujące nagrody naukowe: Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za najwybitniejsze wyniki badań, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Nagroda im. J. Śniadeckiego została utworzona uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału […]

Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienia dla studentów pracujących naukowo

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. “Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r. Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni. Formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz Regulamin Lauru Medycznego im. Dr Wacława Mazyla dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akademii […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2020 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2018Wielkość fontu
Kontrast