Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego – ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów od IV do VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, tj. na okres kolejnych 9 miesięcy, począwszy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca roku następnego lub na krótszy okres, jeżeli wnioski o udzielenie stypendium zostały złożone i rozpatrzone w trakcie roku akademickiego.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie.

1. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy
    w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (nazywanym „Szpitalem”).

2. Minimalny okres związania się ze Szpitalem w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Kamiennogórskiego + 2 pełne lata (tj. odbywania specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej ze Szpitalem formie zatrudnienia).

Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

3. WNIOSEK – na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna (załącznik nr 1 do ogłoszenia) – należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze (do urny) lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ podpisaną Informację Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia, a także:

  1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  2. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu.

4. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń pierwszeństwo będą mieć wnioski studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów.

5. O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana kandydatom.

6. Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia), określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta.

7. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7 będą zawierane na okres do ukończenia studiów.

 

Druki do pobrania – załączniki 1, 2, 3 :

Wniosek dla studentów,
Informacja Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych,
Umowa ze Studentem


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast