Zasady zaliczania nieobecności na zajęciach na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na uzasadniony wniosek studenta, prowadzący zajęcia może uznać nieobecność na zajęciach za usprawiedliwioną. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach są w szczególności: zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, udział w posiedzeniu organu lub ciała kolegialnego Uniwersytetu oraz reprezentowanie Uniwersytetu na forum krajowym lub zagranicznym potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez Rektora lub upoważnioną osobę jak również przebywanie studenta na kwarantannie poświadczone przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub lekarza.

W przypadku nieobecności na zajęciach student może uzyskać zaliczenie przedmiotu pod warunkiem realizacji przewidzianych efektów uczenia się przypisanych danemu przedmiotowi.

Zaliczenie może przybierać m.in. następujące formy:

  • udział w zajęciach w późniejszym terminie z inną grupą po ustaniu przyczyny nieobecności
  • zdalne dołączenie do zajęć własnej lub innej grupy o ile pozwala na to stan zdrowia
  • indywidualna realizacja zadań określonych przez koordynatora przedmiotu

W przypadku zajęć ćwiczeniowych/praktycznych/symulacyjnych wymagających obecności studenta w miejscu prowadzenia zajęć jednym z możliwych terminów ich zaliczenia jest tydzień, w którym odbywają się zajęcia fakultatywne (w większości zaplanowane w formie zdalnej lub w godzinach popołudniowych).

Wszystkie nieobecności powinny zostać zaliczone przed terminem egzaminu lub zaliczenia końcowego.

Sposób i termin zaliczenia przedmiotu ustala koordynator przedmiotu.

 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć

Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast