Zasady ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz w ramach toku studiów wyrazić zgodę na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego.

W przypadku ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego student składa podanie do dziekana wraz z uzasadnieniem w terminie do 5 dni od ogłoszenia oceny z poprawkowego egzaminu lub zaliczenia końcowego.

Powyższe zapisy stosują się jedynie do studentów, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z drugiego (poprawkowego) terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego. Nie jest możliwe przystępowanie do egzaminów oraz zaliczeń końcowych w drugim lub trzecim terminie w celu poprawy oceny pozytywnej.

 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć

Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast