Zarząd Powiatu Włoszczowskiego – ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych do składania wniosków o przyznanie stypendium. Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2021 r.

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie (brutto). Może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępne w BIP: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast