Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego – protokół Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
członków Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
w dniu 20 marca 2019 r.
w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4

W pierwszym terminie zebrania o godz. 17.00, w części naukowej wystąpił dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz z Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ CM z wykładem nt.: Współczesne metody rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem najnowszych materiałów i technologii dentystycznych.

W drugim terminie o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze. Przewodniczący TLK prof. dr hab. Igor Gościński przedstawił kandydatów prowadzących zebranie:
– przewodnicząca: prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz
– sekretarz: dr Maria Dąbrowska

Po kilku słowach wprowadzenia poproszono zgromadzonych o powstanie i oddanie hołdu 14. zmarłym w latach 2015-2019 członkom TLK.

W skład Komisji Mandatowej weszli: dr Janina Glazur i dr Józef Janczy – wybrani przez aklamację.
W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: dr Ryszard Żaba, dr Barbara Sitarska i dr Witold Augustyński – wybrani przez aklamację.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia TLK z dnia 18 marca 2015 r. przyjęto na podstawie dostępnego, wydrukowanego i powielonego materiału.
Dr Adam Wiernikowski – sekretarz TLK przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2015 -2018.
Dr Jarosław Zawiliński przedstawił sprawozdanie finansowe za okres kadencji 2015-2018.
Prof. Aleksander Garlicki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej TLK odczytał sprawozdanie (w zał.) stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 36 osób głosowało za, 6 osób wstrzymało się od głosu.
W zastępstwie prof. dr hab. Andrzeja Wysockiego – przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego TLK sprawozdanie odczytał dr Adam Wiernikowski.
Przewodnicząca zebrania prof. Kalina Kawecka-Jaszcz złożyła podziękowania na ręce Przewodniczącego TLK za ścisłą współpracę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Komisją Nauk Medycznych O/PAN w Krakowie.
Dr Adam Wiernikowski – sekretarz TLK podziękował prof. dr hab. Władysławowi Sułowiczowi– redaktorowi „Przeglądu Lekarskiego”, organu TLK za zamieszczanie w wydawnictwie artykułów dotyczących działalności Towarzystwa Lekarskiego.
Przewodnicząca zebrania prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz poinformowała zebranych o aktualnej sytuacji związanej ze zmianą najemców budynku Domu Lekarskiego oraz godzinach pracy sekretariatu TLK.

Komisja mandatowa rozdała mandaty i policzyła członków TLK w liczbie 36 osób.
Ustępujący Zarząd stosownie do przysługującego mu prawa przedstawił swoją listę kandydatów.
Jako delegata TLK na Krajowy Zjazd PTL w Warszawie dnia 21 września 2019 r. wybrano przez aklamację dra Adama Wiernikowskiego.
Rozdano karty do głosowania, a następnie zebrano głosy do urny i Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia celem przeliczenia głosów i przygotowanie wyników.

Wybrany Zarząd udał się do osobnego pomieszczenia celem ukonstytuowania się.

Prezydium Zarządu TLK w kadencji 2019-2022:
przewodniczący – prof. dr hab. Igor Gościński
wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki
wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Jacek Składzień
sekretarz – dr med. Adam Wiernikowski
skarbnik – dr med. Jarosław Zawiliński

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – prof. dr hab. Aleksander Garlicki

Sąd Koleżeński:
przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Wysocki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast