Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2020/21 – zatwierdzone przez Radę Wydziału UJ CM w dn. 21 maja 2020 r.

O przeniesienie na studia na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i dietetyka może się ubiegać student innej uczelni, który:

  1. spełnia zasady rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
  2. zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskane na innej uczelni efekty uczenia się umożliwiają wpisanie go na co najmniej drugi rok studiów na WL UJ CM

Decyzję o wpisaniu studenta na określony rok studiów podejmuje Dziekan uwzględniając różnice programowe, które nie powinny zwykle przekraczać 10 pkt ECTS. Warunkiem wpisu studenta na określony rok studiów są zdane przez studenta egzaminy z tzw. przedmiotów flagowych tj. anatomia, fizjologia i histologia w przypadku studentów ubiegających się o przeniesienie na rok II, anatomia, fizjologia, histologia, biochemia i patologia na rok III i dodatkowo farmakologia na rok IV.

Studenci ubiegający się o przeniesienia zobowiązani są do złożenia do Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM do dnia 31. lipca następujących dokumentów:

  1. wniosek o przeniesienie na Wydział Lekarski UJ CM wraz z uzasadnieniem zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść, wymagane jest, aby we wniosku student wskazał rok na który się chce przenieść oraz formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
  2. oryginał przebiegu studiów wydany przez uczelnię, zawierającego: nazwę przedmiotu, liczbę godzin, liczbę pkt. ECTS, uzyskane oceny oraz sylabusy poszczególnych przedmiotów zawierające informację na temat osiągniętych efektów uczenia się. Studenci z uczelni zagranicznych – winni przedstawić także tłumaczenie wymienionych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP
  3. zaświadczenia o języku w jakim odbywały się studia – dotyczy studentów z uczelni zagranicznych
  4. obowiązującą skalę ocen potwierdzoną przez uczelnię macierzystą
  5. świadectwa dojrzałości
  6. przedstawienie różnic programowych między uczelnią macierzystą a Wydziałem Lekarskim UJ CM oraz listy przedmiotów, o których zaliczenie student wnioskuje (załącznik nr 1)

W roku akademickim 2020/2021 na kierunek lekarski może zostać przyjętych maksymalnie:
– II rok – 6 osób (studia stacjonarne 3 osoby, studia niestacjonarne 3 osoby)
– III rok – 6 osób (studia stacjonarne 3 osoby, studia niestacjonarne 3 osoby)
– IV rok – 6 osób (studia stacjonarne 3 osoby, studia niestacjonarne 3 osoby)
– V rok – 6 osób – tylko z uczelni polskich (studia stacjonarne 3 osoby, studia niestacjonarne 3 osoby).

W roku akademickim 2020/2021 na kierunek lekarsko-dentystyczny może zostać przyjętych maksymalnie:
– II rok – 2 osoby (studia stacjonarne 1 osoba, studia niestacjonarne 1 osoba)
– III rok – 2 osoby (studia stacjonarne 1 osoba, studia niestacjonarne 1 osoba)

W roku akademickim 2020/2021 na kierunek dietetyka studia pierwszego stopnia może zostać przyjętych maksymalnie:
– II rok – 3 osoby (studia stacjonarne)

W przypadku studentów studiujących w Polsce w trybie niestacjonarnym oraz studentów studiujących
za granicą możliwe jest wyłącznie przeniesienie na studia niestacjonarne. Studenci studiujący do tej pory w trybie stacjonarnym mogą ubiegać się o przeniesienie zarówno na studia stacjonarne jak
i niestacjonarne.
Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.
Dziekan określa liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu i ustala rok, na który wpisany zostaje student, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice programowe.
Ogólne warunki przeniesienia z innej uczelni na Uniwersytet Jagielloński określone są w § 30 Regulaminu studiów.

UWAGA:
Wnioski zwierające niekompletne dokumenty pozostaną bez rozpoznania.

Załącznik 1.
Różnice programowe między uczelnią macierzysta a WL UJ CM

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast