Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – ogłoszenie o nabórze wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Termin i miejsce składania wniosków
  Wnioski należy składać od 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. w:
  a) Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw;
  b) lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw — decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;
  c) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /starostwo-krasnystaw/skrytka.
 2. Wysokość i okres wypłacania świadczenia
  Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2500,00 zł miesięcznie na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021r. (wyłącznie w czasie trwania studiów).
 3. Warunki przyznania stypendium
  Stypendium może być przyznane studentowi co najmniej III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a) jest studentem kierunku lekarskiego,
  b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  d) zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym, przez okres nie krótszy niż dwukrotności okresu pobierania stypendium,
  e) zawrze umowę stypendialną.
 4. Wniosek i wymagane dokumenty
  Wniosek składa zainteresowany student zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.
  Do wniosku należy dołączyć:
  a) oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz powtarzaniu roku;
  b) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku;
  c) oświadczenie studenta, iż nie pobierał stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań w tym zakresie;
  d) zobowiązanie studenta do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym w ciągu 12 miesięcy od uzyskania pełnego prawa do wykonywania zawodu na okres odpowiadający dwukrotności okresu pobierania stypendium
  e) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do procesu rekrutacji;
  f) oświadczenie o ochronie danych osobowych.
 5. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru
  Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie.
  O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Krasnymstawie po zapoznaniu się z protokołem Komisji.
  Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu oraz przekazana wnioskodawcom drogą pocztową.
 6. Umowa
  Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast