Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej;
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków). Termin składania dokumentów upływa 20 października 2018 r.

Dodatkowe informacje, regulamin Funduszu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej: http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/rozwoj-i-nauka/fundusze#rada-wfs

Kontakt:
dr Piotr Obacz
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: piotr.obacz@uj.edu.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast