Regulamin Nagród Dziekana Wydziału Lekarskiego dla studentów ostatniego roku studiów WL UJ CM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.

Dziekan Wydziału Lekarskiego przyznaje co roku jedną nagrodę za najlepszą publikację oraz trzy nagrody za najwyższą średnią dla studentów ostatniego roku studiów.

Warunkiem przyznania Nagrody za Najlepszą Publikację jest złożenie podania w formie elektronicznej ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) do dnia 30 maja z załączoną jedną publikacją opublikowaną w toku studiów z afiliacją WL UJ CM.

Praca może zostać nagrodzona pod warunkiem, że aplikujący student jest jej pierwszym autorem, praca ma charakter oryginalny i przedstawia wyniki badań prowadzonych przez studenta, co należy przedstawić w podaniu.

O przyznaniu nagrody decyduje Kolegium Dziekańskie uwzględniając wkład studenta w jej powstanie oraz Impact Factor i punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopisma.

Nagroda za Najwyższą Średnią ocen przyznawana jest na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez studenta podczas wszystkich lat studiów za wyjątkiem roku ostatniego. Jest ona przyznawana osobno dla każdego z trzech kierunków Wydziału Lekarskiego tj. kierunku lekarskiego, lekarsko- dentystycznego i dietetyka. W przypadku kierunku dietetyka brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie studiów I i II stopnia. Nie jest wymagane składanie wniosków o przyznanie tej nagrody.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast