Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INFORMACJA O KONKURSIE

Kraków, dnia 2 lipca 2020 r.

 

PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Klinice Kardiologii Interwencyjnej

Instytutu Kardiologii

na Wydziale Lekarskim UJ CM

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają stopień doktora habilitowanego;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 

Dodatkowe wymagania:

5) znacząco zwiększony dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego, w szczególności udokumentowane prace w czasopismach z IF jako pierwszy lub korespondencyjny autor;

6) co najmniej 3 razy miejsce powyżej wartości średniej i mediany dla Wydziału Lekarskiego w wynikach ankiet samooceny z ostatnich 4 lat;

7) wynik A z ostatniej oceny okresowej pracowników;

8) udokumentowana rola promotora w przewodzie doktorskim w Szkole Doktorskiej lub w przewodzie prowadzonym eksternistycznie,

9) doświadczenie w zakresie kierownictwa projektu/grantu zewnętrznego;

10) tytuł specjalisty w zakresie kardiologii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 7a następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. recenzje rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny,
 10. opinię kierownika kliniki o kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 3 lipca 2020 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 sierpnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast