Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim UJ CM

Kraków, dnia 2 listopada 2020 r.

 

PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Klinice Kardiologii Dziecięcej

Instytutu Pediatrii

na Wydziale Lekarskim UJ CM

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)posiadają stopień doktora habilitowanego;

2)posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3)posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4)posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 

Dodatkowe wymagania:

5)znacząco zwiększony dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego, w szczególności udokumentowane prace w czasopismach z IF jako pierwszy lub korespondencyjny autor;

6)wskazane doświadczenie w dziedzinie kardiologii dziecięcej zdobyte w ośrodkach zagranicznych, zwłaszcza w ramach długoterminowych stypendiów/stażów;

7)opieka naukowa i szkolenie młodej kadry lekarskiej;

8)doświadczenie w zakresie kierownictwa projektu/grantu zewnętrznego;

9)tytuł specjalisty w zakresie kardiologii dziecięcej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 7a następujące dokumenty:

1.podanie,

2.życiorys,

3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.odpis dyplomu doktora habilitowanego,

5.informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6.wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7.informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8.recenzje rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

9.opinię  kierownika  kliniki o kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10.oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11.oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12.oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13.informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  3 listopada 2020 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast