Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2.000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (wyłącznie w czasie trwania studiów).

Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem kierunku lekarskiego
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium
 • osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium
 • zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami
 • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie

Wszystkie dokumenty związane z ww. ogłoszeniem znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/8456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku, korzystania
  z urlopów)
 • oświadczenie o zamiarze: zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie Województwa
  Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji
  lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym – oświadczenie o zamiarze osiedlenia składa student, który nie jest mieszkańcem
  Województwa Świętokrzyskiego
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za dwa ostatnie lata studiów poprzedzające złożenie wniosku tj. za rok akademicki 2018/2019 oraz 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od podjęcia decyzji
przez Zarząd oraz przekazana wnioskodawcom drogą pocztową.

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków.
Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wnioski należy składać od 1 września 2020 r. do 15 października 2020 r.

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego
 • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres: /3h680wewfh/skrytka

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast