Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych – Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.200,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria:

  1. do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów;
  2. w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
  3. został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany studentka/student.

Wniosek wraz z załącznikami, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, zainteresowani składają osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków, tj. w dniach od 1 lipca 2020 roku do 18 września 2020 roku.

Wszystkie informacje oraz załączniki zamieszczone są na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem: https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-uczelni-medycznych/idn:1718


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast