Obowiązkowe szkolenie dla studentów/praktykantów z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej, ochrony środowiska i ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z funkcjonującym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Zintegrowanym System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP, Bezpieczeństwem Żywności oraz wdrożonymi standardami akredytacyjnymi, przekazujemy do zapoznania niniejszy dokument, w którym przedstawiono wymagania dotyczące przestrzegania podstawowych zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się na terenie Szpitala.

http://www.su.krakow.pl/dla-studentow 

Studenci/praktykanci podpisując formularz Oświadczenia zobowiązują się do przestrzegania procedur i zasad obowiązujących w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, opisanych w materiałach szkoleniowych

Wszelkie wątpliwości w zakresie treści niniejszego dokumentu wyjaśnia opiekun grupy. Opiekun grupy jednocześnie zobowiązany jest do sprawdzenia umiejętności praktycznych podległych studentów w zakresie: higienicznego mycia rąk, higienicznej dezynfekcji rąk, zakładania rękawic medycznych niesterylnych jednorazowego użycia oraz bezpiecznego zdejmowania rękawic medycznych.

W ramach odbywanego szkolenia praktycznego Szpital zastrzega sobie prawo wybiórczej weryfikacji przez właściwe osoby nadzorujące oraz specjalistów ds. epidemiologii znajomości zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja z kontroli przekazywana jest Dyrekcji Szpitala i Dziekanom/Rektorom Uczelni.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia

Egzemplarz 1 i 2 należy obowiązkowo dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć ale nie później niż do 31 października danego roku akademickiego.

Egzemplarz 3 (zminiaturyzowana forma oświadczenia) student/praktykant jest zobowiązany posiadać podczas odbywania zajęć, w celu okazania go osobom uprawnionym do prowadzenia kontroli sprawdzającej nabycie przez studenta/praktykanta umiejętności praktycznych.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast