Nowe stawki stypendialne, wzory wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia przekazuje do stosowania, dokument opracowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia pt. „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych” zwany dalej „zasadami przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia” (dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow ).

Ww. dokument ma charakter uzupełniający wobec obowiązujących aktów prawnych w ww. zakresie tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501), ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1530).

Ponadto należy wskazać, że ww. zasady przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia należy stosować wyłącznie w odniesieniu do cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia tj. na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Departament informuje, że Minister Zdrowia przyznaje stypendia uwzględniając założenia wymienione w projekcie Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020, tj. przyznając środki finansowe na kształcenie i stypendia głównie dla osób narodowości polskiej lub z udokumentowanym polskim pochodzeniem. Ponadto, Departament zwraca się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na rozdziały 7-10 zasad przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia, w których zostały określone następujące zagadnienia:

Tryb ubiegania się, sposób wypłacania oraz przesłanki przyznawania, zawieszania i cofania stypendiów ministra, studentom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, odbywającym kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (Rozdział 7).
Wysokość stypendium oraz sposób wypłaty stypendium Ministra Zdrowia osobom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (Rozdział 8).
Obowiązki studenta cudzoziemca odbywającego kształcenie na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia związane ze zmianą kierunku studiów, uczelni, formy kształcenia (Rozdział 9).
Przepisy końcowe (Rozdział 10).

Do najważniejszych zmian dotyczących przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia cudzoziemcom polskiego pochodzenia, względem zasad obowiązujących w roku ubiegłym, należy zaliczyć:

 1. Wprowadzenie nowych wzorów wniosków o przyznanie stypendium, kierowanych, za pośrednictwem uczelni, przez studentów polskiego pochodzenia (odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia) do Ministra Zdrowia:
  a) wzór wniosku o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w danym roku akademickim dla osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (załącznik nr 5);
  b) wzór wniosku stypendysty (Ministra Zdrowia) o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w związku z odbywaniem obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów (stanowiący załącznik nr 6 do ww. zasad).
 2. Wprowadzenie wymogu uzyskania średniej arytmetycznej ocen z poprzedniego roku studiów nie niższej, niż 3,00, jako warunku sine qua non ubiegania się o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia.
 3. Wprowadzenie możliwości ubiegania się przez studentów polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, odbywających kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia na zasadach „bez odpłatności świadczeń stypendialnych”, już po zaliczeniu pierwszego roku studiów (a nie jak dotychczas po zaliczeniu II roku studiów).
 4. Wprowadzenie od 1 października 2018 r. niżej wymienionego sposobu ustalania wysokości stypendiów przyznawanych przez Ministra Zdrowia osobom polskiego pochodzenia, uwzględniającego środki zabezpieczone na powyższy cel w budżecie Ministerstwa Zdrowia:
  a) studenci I roku studiów będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendiów w dotychczasowej wysokości tj. 900 zł miesięcznie przez okres do10 miesięcy;
  b) studenci polskiego pochodzenia odbywający kształcenie na II-VI roku studiów na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia, w zależności od uzyskanej średniej arytmetycznej ocen z poprzedniego roku studiów będą mogli ubiegać się o stypendium Ministra Zdrowia w dotychczasowej wysokości tj. 900 zł miesięcznie albo w podwyższonej wysokości tj. 1350 zł miesięcznie (stypendium w podwyższonej wysokości będzie mogło otrzymać do 20% studentów spośród wszystkich studentów, którzy posiadają status stypendysty Ministra Zdrowia oraz uzyskają średnią arytmetyczną ocen z poprzedniego roku studiów nie niższą niż 4,00).

Departament również informuje, że cudzoziemcy odbywający obecnie kształcenie w Polsce, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zaproponowanymi przez Departament zasadami zachowają prawo do przyznanych im świadczeń do końca okresu, na jaki zostały one przyznane (tj. do końca roku akademickiego 2017/2018).

Proszę o upowszechnienie powyższej informacji wśród studentów cudzoziemców odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z pracownikami Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM paniami: Moniką Brzozowską oraz Jowitą Dunajską (tel. 12 422 04 11 w. 307).

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Krystyna Sztefko
Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej
W Collegium Medicum


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast