Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie, w terminie do dnia 12 września 2019 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast