List Dziekana Wydziału Lekarskiego do koordynatorów przedmiotów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i dietetyce

Kraków 1 września 2019

Szanowni Państwo,

Koordynatorzy przedmiotów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Lekarskim UJ CM,

w związku z trwającą na Uczelni procedurą uzupełniania sylabusów przedmiotowych w Aplikacji Sylabus dla wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego, prowadzonych w języku polskim oraz angielskim zwracam się z prośbą o pilne uzupełnienie sylabusów w tej aplikacji zgodnie z instrukcją otrzymaną w indywidualnych e-mailach na Państwa pocztę w domenie uj.edu.pl. Proszę również o uzupełnienie sylabusów w języku angielskim.

Wypełnianie sylabusów w aplikacji Sylabus ma zastosowanie dla programów kształcenia rozpoczynających się w cyklu 2019/2020, czyli dla studentów rozpoczynających kształcenie od 1 października 2019 r. Poprawnie wypełnione sylabusy przedmiotowe są gwarancją przeływu danych do sytemu USOS oraz dalszego tworzenia przez Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego harmonogramów i planowania pensum dla zajęć w cyklu 2019/2020. Wydział Lekarski jest zobowiązany do przedstawienia całości dokumentacji na posiedzeniu Komisji ds. Nauczania UJ, a następnie na posiedzeniu Senatu UJ. W związku z tym, proszę o uzupełnienie sylabusów do 12.09.2019 r.

Wypełniając Sylabus, bardzo proszę, aby zwrócić uwagę na zakładkę – Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi, gdzie – jeśli prowadzą Państwo działalność naukową w przyporządkowanej kierunkowi dyscyplinie – należy zaznaczyć „Tak”. Zgodnie z nowymi Standardami Nauczania, które ukazały się 21.08.2019 r. https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/standardy-efekty-ksztalcenia/ kierunek lekarsko-dentystyczny kształci zgodnie z profilem ogólnoakademickim.
Oznacza, to że program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności. Kierunek lekarsko-dentystyczny jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej.

Z pozdrowieniem,


prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast