Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

503.11011.3.2018                                                                                                      Kraków, dnia 28 września 2018 r. 

 

Prorektor Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ds.  Collegium  Medicum

o g ł a s z a   k o n k u r s

na stanowisko profesora zwyczajnego  w:

 

Zakładzie Medycyny Rodzinnej

Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Wydziału Lekarskiego UJ CM


(w dyscyplinie: medycyna)

 

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora.
 2. Wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego.
 3. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi a także organizacji życia naukowego.
 4. Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 5. Nienaganna postawa etyczna.
 6. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty /w 4 egz./:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
 3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN
  i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
 4. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
 7. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 8. Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 10. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny
na stronie: https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/07/informacja-i-zgoda.pdf) upływa w dniu 16 listopada 2018 r.

 

Dokumenty należy składać w:

Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum                                                                                

31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 30 czerwca 2019 r.               

 

                                   Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

                                                           Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast