Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Epidemiologii Zakażeń Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

503.11011.2.2018
Kraków, dnia 14 marca 2018 r.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
o g ł a s z a k o n k u r s
na stanowisko profesora zwyczajnego w:

Zakładzie Epidemiologii Zakażeń
Katedry Mikrobiologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM
(w dyscyplinie: medycyna)

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora.
 2. Wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego.
 3. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi a także organizacji życia naukowego.
 4. Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 5. Nienaganna postawa etyczna.
 6. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).
  Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty /w 4 egz./:
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 992 z późn. zm).
 8. Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
 9. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
 10. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
 11. Życiorys zawodowy.
 12. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
 13. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 14. Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 16. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Dokumenty należy składać w:
Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie  www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast