Konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna).

503.11010.2.2018
Kraków, dnia 14 marca 2018 r.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
o g ł a s z a k o n k u r s
na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w:

Klinice Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM
(w dyscyplinie: medycyna)

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora. Kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego winien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora.
 2. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi.
 3. Nienaganna postawa etyczna.
 4. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).
  Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):
 5. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 992 z późn. zm.).
 6. Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 7. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
 8. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
 9. Życiorys zawodowy.
 10. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 11. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 12. Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 14. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Dokumenty należy składać w:
Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

Druki oświadczeń oraz ankiety można pobrać na stronie  www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast