Konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna).

503.11010.18.2018                                                                                                      Kraków, dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

o g ł a s z a    k o n k u r s

na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w:

I Katedrze Chirurgii Ogólnej

Wydziału Lekarskiego UJ CM

(w dyscyplinie: medycyna)

 

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora. Kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego winien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które
  w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora.
 2. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi.
 3. Nienaganna postawa etyczna.
 4. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 160 Statutu UJ.

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
 4. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 7. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 8. Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dot. własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny
na stronie: https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/07/informacja-i-zgoda.pdf) upływa w dniu
4 lutego 2019 r.

 

Dokumenty należy składać w:

Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

 

Druki oświadczeń oraz ankiety można pobrać na stronie www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 31 października 2019 r.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast